zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Regulamin

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO

OŚRODKA SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W PIŁCE  NOŻNEJ

PRZY

ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

 

PODSTAWA PRAWNA:

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1078

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Dz.U. 2009 nr 89 poz. 730

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Dz.U. 2011 nr 88 poz. 502

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

Statut Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu

Uchwała nr 14/2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011 r. dotycząca wysokości opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN                   i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

 

REGULAMIN

§1

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem piłkarskim w ramach klas tworzonych w oparciu o porozumienie Gminy i Miasta Brzeg z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej.
 2. Każdy opiekun/rodzic oraz uczeń winien zapoznać się z regulaminem oraz Statutem Szkoły, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację.
 3. Regulamin Ośrodka jest częścią Statutu przyjętego i obowiązującego w danej szkole i stanowi jego uzupełnienie

§2

 1. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Dzieci  i Młodzieży w Piłce Nożnej Oddział  w Brzegu umożliwia zawodnikom klubów piłkarskich Opolszczyzny wszechstronny rozwój intelektualny i piłkarski według programu nauczania dla gimnazjum opracowanego i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz wieloletniego programu opracowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej z modyfikacjami dla warunków Ośrodka.
 2. Zawodnicy Ośrodka stanowią bezpośrednie zaplecze kadry wojewódzkiej Opolskiego Związku Piłki Nożnej

§3

 1. Rekrutację uczniów do I klasy piłkarskiej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. O przyjęciu do klasy piłkarskiej decyduje dyrektor szkoły na podstawie wyników pracy komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz opinii lekarza sportowego.
 3. Kandydaci do I klasy piłkarskiej będący reprezentantami kadry wojewódzkiej Opolskiego Związku Piłki Nożnej mogą się ubiegać o zwolnienie z uczestnictwa w testach sprawnościowych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez trenera koordynatora OZPN.
 4. Kandydaci do I klasy piłkarskiej powinni spełnić następujące warunki:

a)      zaliczyć ustalone przez Polski Związek Piłki Nożnej testy sprawności fizycznej, przeprowadzone pod nadzorem komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

b)      wykazać się bardzo dobrym stanem zdrowia poświadczonym zaświadczeniem lekarskim(aktualne badania lekarskie przeprowadzone w przychodni sportowo-lekarskiej lub wydane przez lekarza, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej)

c)      osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu

§5

 1. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca , wydanej i podbitej przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
 2. Uczniowie/zawodnicy obowiązkowo okresowo muszą przejść badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r.

      3.. Za kontrolę posiadania aktualnych badań lekarskich odpowiedzialny jest trener.

      4.. W razie nie dostarczenia przez rodziców/opiekunów karty zdrowia sportowca, przez 

             dłużej niż 2 tygodnie, dyrektor szkoły może na wniosek trenera odsunąć ucznia/

              zawodnika od zajęć treningowych do czasu uaktualnienia w/w dokumentu

§6

      1. Liczba uczniów/zawodników w klasie piłkarskiej nie powinna przekraczać 24 osoby.

      2. Uczeń/zawodnik zobowiązany jest do realizacji podstawowego wymiaru godzin

            wynikającego z planu nauczania  oraz rozszerzonego wymiaru godzin zajęć

             piłkarskich wg. ustalonej ilości godzin w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą,

            Miastem Brzeg i Opolskim Związkiem Piłki Nożnej         

 

     3. Szkolenie piłkarskie obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły oraz:

 • mecze kontrolne i  turnieje piłkarskie
 • mecze kadry OZPN
 • letnie i zimowe obozy piłkarskie

w/w form zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Kwalifikacji oraz zwolnień dokonuje wyznaczony trener.

     4. Obozy szkoleniowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki,       pełną odpłatność za ich organizację pokrywa Opolski Związek Piłki Nożnej.

§7

     1. W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie trwania nauki w gimnazjum należy uzyskać zgodę trenera Ośrodka.

     2. Zmiany barw klubowych mogą się odbywa tylko na  zasadach określonych w uchwale Opolskiego ZPN z dnia 22.07.2011 roku..

    3. Klub sportowy z którego pochodzi zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i koncepcji pracy w Ośrodku oraz ścisłej współpracy na linii trener klubowy-trener Ośrodka.

§8

    1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkoleniowych Ośrodka tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub prawnych opiekunów, w przypadku kontuzji honorowane będzie zwolnienie po konsultacji u lekarza specjalisty z Przychodni Sportowej opiekującego się zawodnikami Ośrodka.

   2. Każdy uczeń jest poddany okresowej ocenie:

a)      ocena poziomu sportowego

b)      wyników w nauce i zachowania w szkole

              dwa razy podczas roku szkolnego tj. pod koniec pierwszego półrocza i roku szkolnego. Oceny dokonuje  trener prowadzący wraz z trenerem asystentem oraz wychowawcą klasy.

          3. Szkoła zapewnia uczniom/zawodnikom klas piłkarskich:

a)      dostęp do podstawowej opieki medycznej

b)      odpowiednią bazę szkoleniową

c)      odpowiedni sprzęt treningowy

4. Uczniowie/zawodnicy mają obowiązek:

a)      przestrzegać wszystkie regulaminy określone w Statucie Szkoły

b)      być reprezentantami szkoły w zawodach sportowych w Polsce oraz zagranicą

c)      przestrzegać zasad bhp na zajęciach oraz regulaminu korzystania z boisk piłkarskich, basenu oraz sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych

d)     przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dla osób  współćwiczących

§9

1. Uczeń/zawodnik otrzymuje podstawowy sprzęt piłkarski na czas pobytu w Ośrodku i jest 

      zobowiązany występować w nim na każdych zajęciach treningowych.

2. Uczeń/zawodnik otrzymuje sprzęt nieodpłatnie na tzw. kartotekę osobistą gdzie potwierdza własnym podpisem przyjęcie w użytkowanie każdej sztuki sprzętu lub kompletu.                                                         

3. Rodzice/opiekunowie i uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za otrzymany sprzęt sportowy( piłki, sprzęt treningowy itp.) oraz zniszczone mienie na terenie obiektów gdzie odbywają się zajęcia.

§10

.1. Uczniowie/zawodnicy klas piłkarskich mogą być zawieszeni ( na wniosek trenera i wychowawcy) przez dyrektora szkoły w treningach do czasu poprawy za:

a)      złe zachowanie, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów

b)      złe wyniki w nauce oraz frekwencję na zajęciach lekcyjnych

2. Uczeń/zawodnik który:

a)      notorycznie narusza postanowienia regulaminu Ośrodka oraz regulaminów ujętych w Statucie  Szkoły,

b)      swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczniów,

c)      osiąga słabe wyniki w nauce,

        będzie ponosił konsekwencje zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Szkoły .

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||