zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Program profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyki

„Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu

na rok szkolny 2015/2016

 

CZĘŚĆ I

 

WSTĘP

 

Misją naszej szkoły jest wychowanie ucznia, który dobrze zna swoją wartość. Potrafi budować, w oparciu o swoje walory, własną osobowość i rozwijać się, pracuje nad swoimi słabymi stronami. Nie ulega negatywnym wpływom, broni swojego stanowiska bez naruszenia praw innych do własnego zdania. Szanuje siebie i innych. Szanuje własne zdrowie i życie i propaguje zdrowy styl życia wśród rówieśników. Gromadząc wiedzę o otoczeniu selektywnie wybiera te wartości, które sprzyjają jego wzrostowi. Stara się przeciwstawiać złym wpływom, jest wolny od przyjmowania substancji zagrażających jego zdrowiu i stwarzających ryzyko uzależnienia.

Szkoła podejmując działania z zakresu profilaktyki jest partnerem dla rodzica i środowiska, w jakim się wychowuje dziecko. Wspiera rodzinę oraz angażuje ją do współpracy. Jednocześnie podejmuje zdecydowane kroki, aby przeciwdziałać wpływowi środowiska, gdy jest on niekorzystny, a nawet zagrażający zdrowiu i życiu dziecka.

Program profilaktyki opracowany został z myślą o całej społeczności szkolnej i trakcie jego realizacji działaniami objęci zostaną uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

PODSTAWY PRAWNE

 

·        Ustawa  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458  z późniejszymi zmianami)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.z 2001r. Nr  61 z późniejszymi zmianami)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 11)

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 13)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U.  z 2003r. Nr 26)

·        Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r

·        Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994r

·        Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dn. 26 października 1982r

·        Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9 listopada 1995r

·        Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dn.23.12.2008

·        Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.08.2015r Poz.1249 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

·         

·        Prawo wewnątrzszkolne:

-      Program Wychowawczy

-      Statut Szkoły

-      Koncepcja pracy szkoły

ZAŁOŻENIA PROGRAMU :

 

CELE GŁÓWNE:

 

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

 

 • Przekazywanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom wiedzy na temat szkodliwego

oddziaływania środków uzależniających na organizm człowieka.

 • Integracja działań profilaktycznych w społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Przekazywanie uczniom pozytywnych wzorców zachowań i norm etycznych.
 • Zachęcanie do współtworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Dostarczanie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Aktywizowanie uczniów do działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

1.     Zdiagnozowanie środowiska szkolnego i lokalnego.

2.     Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach w zakresie profilaktyki.

3.     Organizowanie warsztatów i szkoleń na temat uzależnień.

4.     Aktualizacja informacji oraz przepisów na temat środków psychoaktywnych, oraz przekazywanie tych informacji rodzicom, nauczycielom i uczniom.

5.     Organizowanie zajęć tematycznych z przedstawicielami prawa na temat przepisów dotyczących zachowań niestosownych, czynów karalnych i wykroczeń.

6.     Kształtowanie postaw negujących używanie środków uzależniających.

7.     Ćwiczenie umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.

8.     Poznawanie konsekwencji wynikających z sięgania po środki uzależniające przez rówieśników oraz zrozumienie potrzeby pomocy osobom uzależnionym.

9.     Prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie dzieci przed uzależnieniem od telefonów komórkowych i gier w telefonie.

10.  Objęcie pomocą i opieką uczniów zagrożonych sięganiem po substancje psychoaktywne.

11.  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku.

12.  Ćwiczenie umiejętności dokonywania obiektywnej samooceny i zwiększenia motywacji do doskonalenia siebie.

13.  Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

14.  Kształtowanie umiejętności komunikowania się oraz wyrażania swoich uczuć, propagowanie zachowań asertywnych.

15.  Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw świetlicowych.

 

 

ZADANIA SZKOŁY

 

 1. Organizacja zajęć z profilaktyki.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i konfliktów.
 3. Ocena zagrożeń zjawisk patologicznych.
 4. Przekazywanie wartości akceptowanych społecznie.
 5. Przekazywanie wiedzy o skutkach społecznych powodowanych przez uzależnienia.
 6. Przeprowadzanie spotkań z rodzicami na temat zdrowego stylu życia, sposobów zapobiegania problemom powstałym w wyniku sięgania przez młodzież po środki uzależniające, nadmierne niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych oraz zachowań nieakceptowanych społecznie
 7. Szkolenia nauczycieli, pedagogów, psychologa z zakresu profilaktyki.
 8. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych.
 9. Prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym.
 10. Organizowanie dzieciom czasu wolnego.
 11. Przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i reagowania w sytuacjach kryzysowych
 12. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
 13. Nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami mogącymi przyczynić się do  pomocy w rozwiązywaniu problemów.
 14. Współpraca Rady Pedagogicznej z rodzicami w celu ujawnienia przypadków

demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 1. Aktywizowanie Rady Pedagogicznej w celu tworzenia bezpiecznych przestrzeni wokół szkoły.
 2. Niedopuszczanie do szerzenia się na terenie szkoły i w jej pobliżu przemocy oraz handlu środkami zagrażającymi zdrowiu i życiu.
 3. Organizowanie spotkań z policjantami i specjalistami z zakresu bezpieczeństwa
 4. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego dzieciom sześcioletnim.
 5. Pozyskanie informacji na temat dostosowania warunków do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

 

 

FORMY I METODY DZIAŁAMIA

 

 1. Indywidualna pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 2. Współpraca z ośrodkami zajmującymi się problematyką uzależnień.
 3. Korzystanie z wideoteki, poradników, poradników, ulotek, prezentacji.
 4. Spotkania z rodzicami, uczniami, szkolenia, prelekcje, pogadanki.
 5. Grupowe zajęcia warsztatowe.
 6. Imprezy środowiskowe, festyny.
 7. Konkursy plastyczne, literackie itp.
 8. Ankiety, testy, badania socjometryczne.
 9. Spektakle profilaktyczne.
 10. Organizowanie dni akcyjnych.
 11. Gazetki szkolne, dekoracje na korytarzach.
 12. Ścisła współpraca ze środowiskiem i domem rodzinnym ucznia.
 13. Współpraca z policją, sądem ds. nieletnich, poradnią psychologiczno-pedagogiczna, PCK, Punktem Pomocy Kryzysowej oraz z innymi instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach opiekuńczo- wychowawczych.

 

ROZPOZNANIE I DIAGNOZA

ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEJAWAMI DEMORALIZACJI

 

 

Pierwszym i najważniejszym działaniem profilaktyki, jest rozpoznawanie

i zdiagnozowanie zagrożeń będących przejawem demoralizacji dzieci i młodzieży Zespołu Szkól nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu.

 

Informacje powyższe otrzymamy poprzez:

 

 • Ankiety dotyczące sięgania po środki uzależniające oraz zachowania zagrażające życiu.
 • Obserwacje uczniów w czasie lekcji, przerw oraz na wycieczkach i dyskotekach – sygnalizowanie niewłaściwych, budzących wątpliwości zachowań uczniów
 • Badanie socjometryczne przeprowadzone przez wychowawców mające na celu wyodrębnianie pozytywnych i negatywnych liderów w klasie
 • Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
 • Spotkania zespołów statutowych w celu analizy sytuacji wychowawczych  w poszczególnych oddziałach.
 • Współpracę z ochroniarzem, pielęgniarką szkolną
 • Analizę materiałów z monitoringu szkolnego.
 • Analizę wyników ankiet na Radzie Pedagogicznej oraz w trakcie spotkań z rodzicami.
 • Kontakty z kuratorami sądowymi i pracownikami MOPS
 • Informacje napływające od policjanta dzielnicowego.

 

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

UCZEŃ:

 

 

ü  Posiada wiedzę o szkodliwości używek  i ich działaniu na organizm człowieka

ü  Potrafi dać świadectwo właściwej postawy wobec używania alkoholu, narkotyków, papierosów, i innych używek.

ü  Zna i akceptuje zasady moralne i etyczne jakie obowiązują w jego otoczeniu.

ü  Wyraża sprzeciw wobec agresji.

ü  Poszukuje wartościowych wzorców do naśladowania

ü  Jest gotowy do zmiany swego postępowania

ü  Prezentuje postawę koleżeńskości, współuczestniczy w tworzeniu dobrego klimatu szkoły.

ü  Dba o bezpieczeństwo  swoje, rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek

w środowisku szkolnym i poza szkołą.

ü  Potrafi ocenić własną postawę wobec rodziców - opiekunów – wychowawców

ü  Wyraża szacunek wobec wartości tworzących rodzinę.

ü  Potrafi aktywnie spędzić swój wolny czas.

 

 

 

CZĘŚĆ II

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI  Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU

 

TEMATYCZNEGO

 

Program profilaktyki obejmuje:

·       profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.

·       profilaktykę alkoholową

·       profilaktykę nikotynową

·       profilaktykę HIV/AIDS

·       przeciwdziałanie cyberprzemocy, agresji i przemocy w szkole

·       profilaktykę uzależnienia od telewizji,  komputera i telefonu

·       zapobieganie wagarom

·       zapobieganie niewłaściwym zachowaniom zagrażającym życiu i zdrowiu,

 

 

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

1.    Dostarczenie informacji o działaniu i szkodliwości alkoholu oraz o zagrożeniach towarzyszących jego spożywaniu.

 

2.    Wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

 

3.    Pokazanie perspektyw zdrowego życia.

 

4.    Tworzenie w szkole atmosfery poczucia bezpieczeństwa,
akceptacji oraz warunków dla wzmacniania poczucia własnej wartości.

Ø  Nauczyciele w miarę potrzeb uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Policji, oraz przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ø  Nauczyciele przeszli szkolenie dotyczące sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne;

Ø  W bibliotece szkolnej oraz bibliotece pedagoga i psychologa zgromadzono materiały na temat profilaktyki alkoholowej;

Ø  Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych u gminnego koordynatora ds. alkoholizmu

Ø  Od kilku lat realizowany jest program profilaktyczny począwszy od klas  I szkoły podstawowej

Ø  We wszystkich klasach przeprowadzane są godziny wychowawcze na temat szkodliwości alkoholu.

Ø  Przygotowanie pozostałych nauczycieli – wychowawców do przeprowadzenia godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami mającymi na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży /

Ø  Dostarczenie uczniom podstawowych wiadomości o alkoholu, wyjaśnienie nieprawdziwych przekonań  na temat alkoholu /wychowawcy , pedagog/.

Ø  Dostarczenie wiadomości o tworzeniu się uzależnień / wychowawcy, pedagog/.

Ø  Przeprowadzenie z uczniami zajęć warsztatowych kształcących podstawy asertywności /obrony przed naciskiem otoczenia / pedagog, wychowawcy/.

Ø  Zorganizowanie    szkoleniowych rad pedagogicznych dotyczących alkoholizmu

Ø  Przeszkolenie kolejnych osób w wybranych  programach profilaktycznych  /psycholog/.

Ø  nauczyciele i rodzice potrafią rozpoznać  symptomy nadużycia alkoholu przez uczniów i wiedzą jak zachować się w takich sytuacjach.

Ø  Uczniowie wiedzą jak działa alkohol i jakie są zagrożenia towarzyszące nadmiernemu piciu alkoholu.

Ø  Uczniowie znają możliwość unikania zagrożenia alkoholizmem.

Ø  Uczniowie znają perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania  alkoholu.

Ø  Szkoła i poszczególni nauczyciele na bieżąco współpracują z wybranymi organizacjami i podmiotami w celu przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu wśród młodzieży.

Ø  Uczniowie wiedzą jakie zagrożenie stwarza picie alkoholu.

Ø  Uczniowie chętnie biorą udział w programie profilaktyki realizowanej w szkole i reprezentują postawy abstynenckie.

Ø  W szkole nie obserwuje się przypadków picia alkoholu

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY  I LEKÓW

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

1.    Dostarczenie informacji o rodzajach narkotyków, dopalaczy i leków, oraz zagrożeniach związanych z ich zażywaniem.

 

2.    Wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

 

3.    Propagowanie perspektyw zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami.

 

4.    Uświadamianie znaczenia mechanizmów nacisku grupowego i uczenia się mówienia NIE

 

Ø  Przeprowadzenie ankiety na temat dostępności narkotyków i dopalaczy i leków.

Ø  Udział uczniów i nauczycieli w przedstawieniach teatralnych na temat uzależnień /wychowawcy/

Ø  Udział uczniów z klas  II i III gimnazjum w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez specjalistów do spraw uzależnień /dyrektor, wychowawcy/.

Ø  Uczniowie biorą udział w konkursach promujących zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Ø  Przeprowadzenie diagnozy miejsc i sytuacji, czy i gdzie  można  kupić narkotyki, dopalacze  i leki w szkole i okolicy /dyrektor, pedagog, wychowawcy/.

Ø  Zorganizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych dotyczących narkotyków dopalaczy, /dyrektor/.

Ø  Zorganizowanie spotkania z rodzicami w celu przekazania im wiedzy na temat zagrożeń /Policja, specjaliści/.

Ø  Objęcie uczniów starszych klas  programem profilaktycznym przeprowadzonym przez specjalistów do spraw uzależnień / wychowawcy, nauczyciele/.

Ø  Udział uczniów w przedstawieniu teatralnym oraz konkursach promujących zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Ø  Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji /dyrektor/.

Ø  Przeprowadzenie przy pomocy metod aktywizujących zajęć wychowawczych  mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw, oraz ćwiczenie umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji, oraz zagrożenia  /wychowawcy, pedagog, psycholog,  osoba z zewnątrz/

 

Ø  Nauczyciele potrafią rozpoznać  przypadki stosowania używek
przez uczniów i wiedzą jak zachować się w takich przypadkach.

Ø  Uczniowie wiedzą, jakie  zagrożenia stwarza zażywanie
narkotyki i dopalacze, jakie są ich rodzaje.

Ø  Uczniowie znają sposoby odmawiania /asertywność/.

Ø  Uczniowie i ich rodzice wiedzą 
do kogo mają zwrócić się o pomoc.

Ø  Uczeń potrafi racjonalnie zagospodarować swój wolny czas.

Ø  Rodzice uczniów mają szeroki  dostęp do literatury na temat
uzależnień od narkotyków , dopalaczy i leków.

 

PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

1.    Zapobieganie paleniu tytoniu i papierosów elektronicznych, uzasadnianie i wzmacnianie postaw zobowiązujących do niepalenia, uświadamianie mechanizmów nacisku grupowego i uczenia się mówienia NIE.

 

2.    Ćwiczenie asertywności oraz umiejętności zachowania
własnego zdania

 

Ø  W szkole i na terenie obserwuje się przypadki palenia  papierosów.

Ø  Uwrażliwienie nauczycieli na problem nikotynizmu w szkole

Ø  W klasach młodszych Szkoły Podstawowej dzieci uczestniczyły w dniach akcyjnych dotyczących zapobiegania sięgania po papierosy.

Ø  Uczniowie klas  gimnazjalnych oglądali kasetę video „Palenie tytoniu fizjologia  człowieka”.

Ø  Uczniowie klas starszych  brali udział w akcjach, konkursach i zajęciach warsztatowych  propagujących życie bez papierosach.

 

 

Ø  Przeprowadzenie w klasach  starszych Szkoły Podstawowej oraz klasach I-III Gimnazjum programu edukacji antytytoniowej

Ø  przeprowadzenie z uczniami zajęć warsztatowych, kształcących postawy asertywności /wychowawcy, pedagog/.

Ø  wywieszenie plakatów  na korytarzu, informujących o szkodliwości palenia papierosów. /pedagog/

Ø  propagowanie wśród rodziców adresów placówek, które leczą osoby  uzależnione od nikotyny. /pedagog, dyrektor/

Ø  częste penetrowanie miejsc, gdzie uczniowie palą. /wychowawcy, pedagog, ochrona/

Ø  konkurs na najciekawszy plakat, dwuwiersz, mówiące o szkodliwości palenia , udział w konkursach proponowanych przez Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

Ø  uczniowie wiedzą jakie zagrożenia stwarza palenie papierosów;

Ø  uczniowie chętnie biorą udział w programach profilaktycznych realizowanych w szkole;

Ø  uczniowie reprezentują postawy asertywne.

Ø  W szkole nie obserwuje się przypadków palenia papierosów.

 

SZKOLNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA WAGAROM

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

1.Profilaktyka niskiej frekwencji uczniów

 

Ø Obserwacja dużej ilości godzin opuszczonych godzin lekcyjnych przez uczniów w stosunku do drugiego i trzeciego etapu szkolnego

Ø Obserwacja częstego opuszczania pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych,

Ø Obserwacja opuszczania godzin śródlekcyjnych

Ø Zauważalna ilość częstego spóźniania się wśród uczniów,

Ø Obserwacja grupowych wagarów,

Ø Zgłaszanie prze Policję przebywania uczniów LISTNUM o w czasie lekcji poza terenem szkoły.

Ø  Budowanie samoświadomości oraz zachowań prospołecznych

wśród uczniów, jako środka

zapobiegającego zjawisku wagarów.

Ø  Zajęcia dla klas pierwszych:

Prawa i obowiązki ucznia w świetle prawa oświatowego. Konsekwencje nie chodzenia do szkoły.

Ø  Podejmowanie tematyki wagarów

na lekcjach wychowawczych.

Ø  Poradnictwo indywidualne dla uczniów. Udostępnienie uczniom materiałów dotyczących problematyki awersji szkolnej.

Ø  Stały monitoring uczniów zagrożonych wagarami.

Ø  Współpraca z Policja i PPP:

a) kierowanie uczniów z dużą absencja na badania do PPP, b) w sytuacjach zagrożenia demoralizacja kontakt z Policja i Sądem Rodzinnym.

 

Ø Uczniowie mają świadomość potrzeby realizowania obowiązku chodzenia do szkoły,

Ø Uczniowie mają świadomość konsekwencji opuszczania godzin lekcyjnych

Ø Uczniowie mają świadomość o natychmiastowym informowaniu rodziców w przypadku wagarów

Ø Uczniowie mają świadomość współpracy szkoły z pozostałymi instytucjami wspomagającymi szkołę: m.in. Policją i PPP, Sądem dla Nieletnich.

2.Współpraca z Radą Pedagogi-czną

 

Ø Duża ilość kontaktów nauczycieli uczących z pedagogiem i psychologiem odnośnie problemu wagarów uczniów.

Ø Duża ilość nieusprawiedliwionych obecności wykazana w tabelach realizacji obowiązku szkolnego.

Ø Poradnictwo indywidualne dla nauczycieli.

Ø Wdrożenie do zastosowania

procedur współpracy z Policją.

Ø Nauczyciele znają szkolną procedurę reagowania na wagary,

Ø Nauczyciele konsekwentnie reagują na zjawisko wagarów LISTNUM o i zgłaszają je do szkolnego pedagoga i psychologa

 

 

3.Profilaktyka wagarów we współpracy z rodzicami

 

Ø Częste wezwania rodziców z powodu problemów z realizacją obowiązku szkolnego,

Ø Zauważalne częste nieuzasadnione usprawiedliwianie uczniów przez rodziców

 

Ø Zaznajomienie rodziców z niepokojąco narastającym zjawiskiem awersji szkolnej i wagarów we współczesnej szkole.

Ø Zaznajomienie rodziców z Programem Profilaktycznym Szkoły oraz procedurami działania w przypadku uczniów wagarujących.

Ø Poradnictwo indywidualne dla rodziców.

Ø Kierowanie do placówek wspierajacych prace szkoły (poradnictwo dla rodziców): PPP, PCPR i inne.

Ø Rodzice mają świadomość szkolnych procedur względem wagarowania ucznió LISTNUM o,

Ø Rodzice współpracują z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem odnośnie poprawy frekwencji uczniów w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA HIV/AIDS

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

 

1.    Dostarczenie wiedzy obejmującej  znajomość najważniejszych chorób przenoszonych  drogą płciową,   rozumienie terminów  HIV i AIDS, rozróżnienie stanu zakażenia i choroby. Znajomość dróg przekazywania. Znajomość bezpiecznych form kontaktu z zakażonymi.

 

 

2.    Promowanie postawy asertywności, odpowiedzialności za własne życie, tolerancji i empatii w stosunku do zakażonych.

 

 

3.    Kształtowanie umiejętności rozróżniania zachowań  ryzykownych i  bezpiecznych.

 

 

 

Ø  pedagog szkolny, psycholog  przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki AIDS.

 

 

Ø  W bibliotece szkolnej zgromadzone są  materiały dotyczące HIV/AIDS / w tym kaseta video/

Ø  W czasie zajęć z wychowania do życia w rodzinie omawiany jest problem zarażenia wirusem HIV

 

 

Ø  przeprowadzenie ankiety sprawdzającej stan wiedzy uczniów na temat AIDS;

 

Ø  przeprowadzenie zajęć pogłębiających wiedzę na temat AIDS w klasach VI Szkoły Podstawowej oraz w klasach  I – III Gimnazjum / na lekcjach wychowania do życia w rodzinie i godzinach wychowawczych/.

 

Ø  Nawiązanie współpracy z Sanepidem w celu wypożyczenia kaset video dotyczących HIV/AIDS /pedagog/.

 

Ø  Przeszkolenie rady pedagogicznej na temat HIV/AIDS /pedagog, psycholog./

 

 

Ø  Biblioteka zostanie zaopatrzona w materiały i publikacje dotyczące AIDS.

 

Ø  Uczniowie wiedzą jakie są drogi zakażenia HIV i jak go unikać.

 

Ø  Uczniowie mają wykształconą postawę odpowiedzialności za własne życie i empatii w stosunku do zakażonych.

 

Ø  Uczniowie wiedzą gdzie i jak szukać pomocy medycznej w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem HIV.

 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE- POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

 

1.   Redukcja wszelkich zjawisk przemocy, agresji i wandalizmu, tworzenie klimatu bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dziecka

 

 

Ø  Przeprowadzony był konkurs plastyczny „Stop przemocy”.

 

Ø  Wzmożona kontrola zachowań młodzieży w pierwszych dniach roku szkolnego w celu eliminowania tzw. fali

 

Ø  Dzieci i młodzież mają możliwość spędzania czasu wolnego na ciekawych zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, siłownia, SKS).

 

Ø  Obserwuje się  przypadki bójek wśród uczniów, agresji czynnej i słownej.

 

Ø  Przeprowadzono zajęcia na godzinach wychowawczych,  na temat bezpiecznych zachowań w szkole, domu na ulicy.

 

Ø  Dla uczniów gimnazjum odbyły się warsztaty z zakresu psychoedukacji.

 

Ø  Uczniowie klas młodszych odbyli spotkania z policjantami na temat bezpieczeństwa na drogach

 

Ø  Organizowanie dla uczniów klas pierwszych gimnazjum warsztatów integracyjno- adaptacyjnych /wychowawcy/.

 

Ø  Omawianie na godzinach wychowawczych tematyki dotyczącej przemocy (wychowawcy, pedagog, psycholog).

 

Ø  Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnych emocji, uczuć, (małe formy teatralne, inscenizowanie różnych zachowań).

 

Ø  Organizowanie czasu wolnego uczniów, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, konkursów.

 

 

Ø  Udział uczniów w konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drogach

 

Ø  Uczniowie stosują normy zachowania społecznie akceptowane;

 

Ø  uczeń umie sobie radzić z emocjami własnymi i innych;

 

Ø  wie jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty;

 

Ø  uczniowie i ich rodzice wiedzą o odpowiedzialności prawnej w przypadku stosowania przemocy;

 

Ø  uczeń wie kogo może poinformować o formie, miejscu i sprawcy przemocy (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor szkoły).

 

 

 

 

 

 

Ø  uczeń wie jak dbać              o swoje bezpieczeństwo

2.    Profilaktyka cyberprzemocy

 

Ø  Profilaktyka zalecona przez Kuratorium Oświaty

Ø  Dzieci korzystają coraz częściej spędzają swój czas na Internecie i różnego rodzaju formach społeczności internetowych

Ø  Zgłaszane nadużycia w postaci obrażania przez komunikatory itp. uczniów naszej szkoły

Ø  Scenariusze zajęć dotyczące prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

Ø  Zajęcia tematyczne z pedagogiem lub psychologiem odnośnie cyberprzemocy

Ø  Współprowadzenie zajęć godzin wychowawczych.

dotyczących zagadnień

cyberprzemocy

Ø  Udział w dniach akcyjnych zgodnie z wymienioną tematyką

Ø  Przeprowadzenie ankiet dotyczących zjawiska cyberprzemocy w szkole.

Ø  Udostępnianie scenariuszy zajęć i materiałów dotyczących cyberprzemocy wychowawcom i rodzicom

Ø  Współpraca z Sądem i Policją

 

 

Ø  Rodzice są świadomi istnienia problemu cyberprzemocy

 

Ø  Dzieci i rodzice znają konsekwenc je prawne cyberprzemocy,

 

Ø  Uczniowie posiadają wiedzę odnośnie  ochrony swojej osoby w Internecie, wiedzą gdzie mogą uzyskać pomoc w przypadku bycia ofiarą cyberprzemocy

 

ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU  OD TELEWIZJI, KOMPUTERA I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 

 

Cele

 

Zasoby

 

Zadania

Standardy przewidywanych osiągnięć

 

 

3.    Zapobieganie uzależnieniu od telewizji, komputera i telefonów  komórkowych.

 

Ø  Obserwuje się zbyt długie korzystanie z komputera , telewizji i telefonów jako sposobu spędzania czasu wolnego;

 

Ø  dzieci mają łatwy dostęp do treści niedozwolonych dla ich wieku, np. przemocy, agresji, erotyzmu;

 

Ø  zauważa się uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości, lęk przed kontaktami z innymi ludźmi;

 

Ø  obserwuje się problemy zdrowotne dzieci i młodzieży (osłabiony wzrok, wady postawy).

 

 

 

Ø  Przygotowanie spotkania z rodzicami i nauczycielami celem przekazania im wiedzy w zakresie zagrożeń płynących ze strony komputera , telewizji i telefonu;

 

Ø  zorganizowanie i zapewnienie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego: zajęcia sportowe, rekreacyjne, spotkania z tańcem, piosenką, grą na instrumentach, zajęcia plastyczne, wyjazdy na biwaki, wycieczki, zajęcia w modelarni;

 

Ø  przeprowadzenie konkursu plastycznego „Mój wolny czas”.

 

Ø  Rodzice są świadomi problemów związanych z nadmiernym  spędzaniem czasu przy komputerze, telewizji i z telefonem;

 

Ø  rodzice i nauczyciele mają możliwości czasowe i finansowe zapełnienia czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

Ø  Uczniowie potrafią zorganizować alternatywne formy spędzania wolnego czasu i w nich uczestniczyć.

 

Ø  Uczniowie znają konsekwencje zdrowotne i społeczne z nadmiernego korzystania z telewizora ,komputera i telefonu

 

 

CZĘŚĆ III

 

HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI  W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

 

Rodzaj zadania

Termin wykonania

Wykonawca

Metody

 

1.Działania z zakresu profilaktyki uzależnień:

 

 • Ankiety w kl.IV-VI sp oraz I-III gim

 

 

I okres roku szkolnego 2015/2016

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Ankiety anonimowe

 • Obserwowanie uczniów w różnych sytuacjach (lekcje, przerwy, dyskoteki)

 

cały rok

nauczyciele, pedagog, ochrona, personel techniczny, rodzice

obserwacje

 • Badania socjometryczne w wybranych klasach IV- VI SP i I- III gimnazjum (wyodrębnienie grup nieformalnych pozytywnych i negatywnych liderów, osób odrzuconych)

 

 

w miarę potrzeb

 

wychowawcy wspierani przez pedagog, psycholog

techniki socjometryczne do wyboru

 • Bieżące omówienie uzyskanych wyników, ankiet, obserwacji oraz badań socjometrycznych na radzie pedagogicznej oraz z rodzicami uczniów

 

zgodnie  z harmonogramem wywiadówek i posiedzeniem rad pedagogicznych

wychowawcy

przedstawienie podsumowań

 • Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

 

cały rok

pedagodzy

wychowawcy

Rozmowy, interwencje, mediacje,

porady

 • Kontakty z kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, pracownikami PPP

 

w miarę potrzeb

pedagodzy, psycholog, wychowawcy

wywiad,

porada

 • Kontrola newralgicznych miejsc na terenie szkoły i okolic w których uczniowie mogą palić papierosy oraz sięgać po inne używki.

Systematycznie cały rok

Nauczyciele dyżurujący i ochroniarz

Obserwacje

 • Udział w programie profilaktyki „ Archipelag marzeń” dla klas II gimnazjum
 • Udział w spektaklach profilaktycznych dla uczniów klas szkoły podstawowej

październik 2015

 

 

 

listopad 2015 lub wiosna 2016

zaproszeni goście,

pedagodzy, psycholog

udział w spektaklach, dyskusja

 

 

 • Zajęcia tematyczne w trakcie realizowania programów dydaktycznych

Cały rok

Nauczyciele przedmiotowi

Wykład, zajęcia teoretyczne

 • Przekazywanie informacji w formie ulotek, broszurek, książeczek, rodzicom, opiekunom i nauczycielom

Zgodnie z harmonogramem wywiadówek

Pedagodzy, psycholog

-

·       Spotkania z rodzicami uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i przejawiającymi zachowania autodestrukcyjna

·       Spotkania indywidualne i zbiorowe

 • Rola rodzica w profilaktyce uzależnień” Archipelag marzeń”
 • Moje dziecko zaczyna szkołę-co dalej

 

 

 

 • Zapobieganie sięganiu przez dzieci po środki uzależniające(narkotyki, dopalacze, leki) spotkanie ze specjalistami

 

 • Cyberprzemoc  oraz uzależnienie od telefonów komórkowych -jak jej zapobiegać, gdzie szukać pomocy

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

Październik 2015

 

 

Wrzesień 2015

 

 

 

 

 

termin do ustalenia z prowadzącymi specjalistami

 

 

 

II okres r.szkolnego 2015/2016

Pedagog,

psycholog lub zaproszeni goście

 

 

 

Pedagog,

psycholog lub zaproszeni goście

 

wychowawcy, psycholog, pedagodzy

 

 

 

Zaproszeni goście

 

 

 

 

nauczyciele informatyki, specjaliści, psycholog, pedagog

wykład, dyskusja

 

 

 

 

 

warsztaty

 

 

 

wykład, rozmowy indywidualne

 

 

 

 

Zajęcia teoretyczne, praktyczne

 

 • Konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami zainteresowanymi poszerzaniem wiedzy na temat uzależnień

Październik 2015

Wykwalifikowany terapeuta pedagog, psycholog, inspektor ds. nieletnich

wykład, dyskusje

prezentacja, zajęcia warsztatowe

 

 • Konkursy szkolne i miejskie o tematyce przeciwdziałaniu uzależnieniom

 

 • Konkursy plastyczne i literackie
 • Dni Profilaktyki Szkolnej Dzień bez papierosa
 • Dzień bezpiecznego korzystania z komputera, telefonu  i Internetu
 • Światowy dzień rzucenia palenia tytoniu

 

 • Festyn dla uczniów i rodziców pod hasłem- „Bezpieczna i przyjazna szkoła bez alkoholu i narkotyków”- połączonego z prezentacją prac plastycznych i  haseł o tematyce propagującej zdrowy styl życia
 • Udział uczniów w zawodach sportowych w ramach akcji SONIA

 

 • Organizowanie  międzyszkolnego konkursu „ Mam talent jestem wolny od nałogów”

 

 • Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów eksperymentującymi z używkami lub zagrożonych innymi uzależnieniami

 

Wg harmonogramu zewnętrznego

 

 

 

 

Wg.harmonogramu

 

 

 

 

19 listopada 2015

 

 

 

Czerwiec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

II okres r.szkolnego 2015/2016?

 

 

Cały rok

 

pedagog, nauczyciele plastyki, poloniści

 

 

 

 

n-le przedmiotowi, samorząd szkolny

 

 

 

grono pedagogiczne, rodzice, samorząd szkolny

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele w-f

 

 

Wychowawcy i koordynator konkursu

 

Pedagodzy, psycholog, wychowawcy

 

 

techniki w zależności od tematyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe, zawody, konkursy, gry i zabawy

 

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy indywidualne i zajęcia grupowe

 

6. Zapobieganie absencji wśród uczniów, spowodowanej wagarami

 

 • Lekcje wychowawcze, przedstawienie negatywnych skutków wagarów oraz zapoznanie z zapisanymi w statucie szkoły wymaganiami związanymi z absencją

Wrzesień 2015

oraz w zależności od potrzeb cały rok

nauczyciele, wychowawcy

pedagog,

psycholog

pogadanki, dyskusje

 • Objęcie wzmożoną opieką i kontrolą uczniów opuszczających lekcje.
 • Konsekwentne stosowanie procedur postępowania w przypadku uczniów z nagminna absencją.
 • Zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii z uczniami opuszczającymi lekcje

cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

W miarę potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

wychowawcy, pedagog i psycholog

 

 

pedagodzy i psycholog

zajęcia terapii pedagogicznej

comiesięczne sprawozdania wychowawców

w ramach zespołu wychowawczego

 

zajęcia teoretyczne

 • Współpraca z rodzicami uczniów wagarujących
 • Kierowanie informacji do Sądu o uczniach wagarujących w przypadku braku współpracy z rodzicami.

w miarę potrzeb

 

 

 

w miarę potrzeb

wychowawcy

pedagog

psycholog

Rozmowy, kontrakty

 

 

 

Pisemna informacja

 

7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

 • Rozmowy z uczniami na temat konsekwencji zachowań agresywnych w stosunku do uczniów  młodszych(tzw. fala)

Wrzesień 2015

Wszyscy nauczyciele

Zajęcia teoretyczne

 • Aktywne pełnienie  dyżurów przez nauczycieli-obserwacja zachowań uczniów na przerwie

Cały rok

Nauczyciele dyżurujący

obserwacja

 • Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych i integracyjnych dla klas I

Wrzesień 2015

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Zajęcia warsztatowe

 • Indywidualna lub grupowa praca z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne

Cały rok

Pedagog, psycholog

Zajęcia terapeutyczne

 • Zajęcia na temat prawnych konsekwencji stosowania cyberprzemocy oraz stalking(nekanie esemesami przez telefon i Internet)

Zgodnie z harmonogramem godzin do dyspozycji n-la

Wychowawcy, psycholog, pedagog ,n-le informatyki

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

 • Ankieta w klasach IV-VI sp i I-III gimn.-Skala zjawiska przemocy w szkole

I okres r. szkolnego 2015/2016

 

Psycholog, pedagog

Praca indywidualna

 1. Profilaktyka HIV/AIDS

 

 

 

 

·       Dostarczenie wiedzy obejmującej  znajomość najważniejszych chorób przenoszonych  drogą płciową,   rozumienie terminów  HIV i AIDS, rozróżnienie stanu zakażenia i choroby. Znajomość dróg przekazywania. Znajomość bezpiecznych form kontaktu z zakażonymi.

 

 

·       Promowanie postawy asertywności, odpowiedzialności za własne życie, tolerancji i empatii w stosunku do zakażonych.

 

·       Udział w dniach akcyjnych o tematyce HIV/AIDS

 

 

Zgodnie z programem nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem nauczania

 

 

 

Grudzień 2015

 

 

Nauczyciel biologii, wzr, pielęgniarka szkolna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

 

 

SU, n-l biologii i wżr

 

 

Zajęcia teoretyczne, warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy, gazetka informacyjna

 

EWALUACJA

 

 

Ewaluacja programów profilaktycznych odbywa się poprzez monitorowanie:

- udziału dzieci w konkursach profilaktycznych mających na celu ugruntowanie i umocnienie przekonania o konieczności życia bez środków psychoaktywnych

-czynnego uczestnictwa w dniach akcyjnych na terenie szkoły

-udziału w festynach środowiskowych

-ankiety wśród uczniów stosownie do wieku (etapu edukacyjnego)- testy, ankiety, rysunki

-zachowań uczniów w środowisku szkolnym (przerwy, dyskoteki, wycieczki)

i przedstawienie wyników rodzicom na wywiadówkach i w czasie spotkań Rady Szkoły i Rady Rodziców

 

 

Sprawdzenie czy opracowany program przyniósł spodziewane rezultaty opiera się na przeprowadzeniu ankiet, wywiadów, obserwacji zachowań uczniów, ich reakcji, postaw społecznych oraz zainteresowania zajęciami. W ten sposób sprawdzić będzie można czy wytyczone cele zostały osiągnięte, czy metody i formy pracy były właściwie dobrane. Po zakończeniu wszelkich działań zostanie opracowany pisemny raport, z którym zostaną zapoznani nauczyciele, rodzice i samorząd uczniowski. Wnioski z raportu posłużą do ewentualnej korekty programów szkolnych lub ich kontynuacji bez zmian

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||