zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu

 

 

KLASY I – III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi
w Brzegu. 

 

a) Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia.

 

b) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji

  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i  zachowaniu oraz wspieranie jego działań;

- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach

  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

  wychowawczej.

c) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

- określenie wymagań edukacyjnych niezbędnych do sformułowania  śródrocznej

 i rocznej opisowej oceny z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

- ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej

  z zajęć edukacyjnych i zachowania;

- ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do

  dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

 

 

 

 

II.              DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA KLASY I – III

 

1.       Jest oparta na zdobyczach i osiągnięciach ucznia poczynionych na poszczególnych etapach nauczania i zawiera następujące informacje:

a)           aktualny stan zdrowia i postawa ciała;

b)          poziom nabytych umiejętności na poszczególnych etapach;

c)           tempo, technika, poprawność czytania;

d)          tempo, technika, poprawność pisania.

 

Testy Renaty Czabaj i Elżbiety Grzegorzewskiej do diagnozowania rozwoju ucznia klasy I – III, Indywidualne Karty Rozwoju Ucznia.

 

III.            OCENA BIEŻĄCA

 

Celem oceniania bieżącego jest precyzyjne informowanie o osiągnięciach ucznia, jego zaangażowaniu i trudnościach.

a)       Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych.

b)      Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach.

c)       To słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku: wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić.

d)      To ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów, bez „polowania” na potknięcia.

e)       Ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój.

f)       Sprawdziany osiągnięć.

 

Wyniki zapisywane są w dzienniku w odpowiednich rubrykach wg ustalonych przez nauczycieli symboli.

 

 

1.       Ocenianie bieżące ucznia w klasie I w pierwszym półroczu dokonywane jest według trzystopniowej skali wyrażonej komentarzem słownym lub pisanym, jak niżej:

- Znakomicie! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje samodzielnie, jest twórczy i kreatywny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

-  Dobrze! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, samodzielnie rozwiązuje zadania 
o średnim stopniu trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela,

-   Postaraj się ! –  posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki w danej dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązać typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

2.       Ocenianie bieżące ucznia w klasie I w drugim półroczu oraz w klasie II i III wzbogacone jest o zapis za pomocą oceny cyfrowej, dla informacji ucznia i jego rodziców, według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:

6 – ocena celująca,

5 – ocena bardzo dobra,

4 – ocena dobra,

3 – ocena dostateczna,

2 – ocena dopuszczająca,

1 – ocena niedostateczna.

 

Oceny cyfrowe są odpowiednikiem ustalonych przez nauczycieli symboli, zapisywanych               w dzienniku lekcyjnym.

 

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)     wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta  z różnych źródeł wiedzy;

b)     samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu;

c)     wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści  przewidzianych dla danego poziomu;

d)     osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;

b)     sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym;

c)     jasno i logicznie rozumuje;

d)     samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy;

e)     potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania;

f)       rzadko popełnia błędy;

g)     buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując temat,  posługuje się bogatym słownictwem

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;

b)     sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią terminologią;

c)      logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania;

d)     samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;

e)      potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych;

f)      przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich  ich aspektów;

g)      buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie

 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)     zna i rozumie podstawowe pojęcia;

b)     przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym;

c)     samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania;

d)     zadania i problemy złożone rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela;

e)     popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania;

f)      wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)     zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia;

b)     analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela;

c)     czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania;

d)     zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie;

e)     bardzo często popełnia błędy;

f)      buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem

 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie rozumie elementarnych pojęć;

b)     nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela;

c)      nie udziela odpowiedzi;

d)     nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne.

 

 

DYKTANDO

 

celujący – doskonale zna zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce, bez trudu tworzy dyktanda, układa rebusy i zagadki ortograficzne, nawet bardzo trudne dyktanda pisze bezbłędnie;

bardzo bobry – doskonale zna zasady ortograficzne, pisze bezbłędnie;

dobry – zna zasady ortograficzne i potrafi je stosować w praktyce, jednak popełnia 1 – 2 błędy w dyktandzie;

dostateczny – zna część zasad ortograficznych, jednak ma trudności z zastosowaniem ich

w praktyce i popełnia 3 – 4 błędy w dyktandzie;

dopuszczający – nie stosuje zasad ortograficznych w praktyce, popełnia 5 do 7 błędów

w dyktandzie;

niedostateczny – poniżej minimum programowego, 8 i więcej niż 8 błędów

    

 

 SPRAWDZIANY / TESTY (w przeliczeniu procentowym)

      

      bardzo bobry – 100% - 91%

      dobry – 90,99% - 71%       

      dostateczny – 70,99% - 51%       

      dopuszczający – 50,99% - 31%       

      niedostateczny – 30,99% - 0%   

 

  

3.       Ocena zachowania ucznia – kryteria oceny zachowania

Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego pozytywne zachowanie otrzymuje każdy uczeń gdy:

 

a)      Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe;

b)     Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;

c)      Dba o honor i tradycje szkoły;

d)     Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję;

e)      Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy;

f)      Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole;

g)      Udziela pomocy kolegom;

h)     Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów;

i)       Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy.

 

Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania  pozaregulaminowe, gdy uczeń:

 

a)       Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych;

b)       Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;

c)       Przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek.

 

IV.     OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

1.       Ocena śródroczna i roczna  w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową, uwzględniającą osiągane   przez ucznia postępy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

 

2.       Ocena opisowa uwzględnia:

a)     postępy w edukacji polonistycznej;

b)     postępy w edukacji matematycznej z uwzględnieniem zajęć komputerowych;

c)     postępy w edukacji przyrodniczej;

d)     postępy w edukacji artystyczno -  ruchowej;

e)     postępy w nauce języka angielskiego;

f)      zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:

- wywiązywania się z obowiązku ucznia;

- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych;

- umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem

  odpowiednich norm;

- troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe);

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne;

- kulturalne zachowanie się poza szkołą;

- okazywanie szacunku innym osobom;

- osobiste osiągnięcia uczniów.

 

3.       Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii nauczycieli uczących w danej klasie, a także pracowników niepedagogicznych szkoły. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna.

 

4.       Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem (zgodnie z obowiązującą skalą ocen)  na arkuszu oceny śródrocznej oraz na świadectwie.

 

5.       Ocena opisowa śródroczna stanowi informację dla rodziców. Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania. 

 

6.       Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun  po zakończeniu I okresu na specjalnie przygotowanym arkuszu.

 

7.       Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym. Roczna ocena opisowa w klasach I – III zawiera informacje na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

8.       Podstawowym dokumentem wieloelementowego systemu oceniania jest karta osiągnięć ucznia zawarta w dzienniku lekcyjnym, na podstawie której sporządza się ocenę śródroczną i roczną. Kartę osiągnięć buduje się w oparciu o podstawy programowe.

 

V.      PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

 

a)       Nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia, a nie poszukuje jego braków.

b)       Ocena jest dla ucznia informacją, czy spełnił wymagania nauczyciela.

c)       Nigdy ocena nie powinna być karą czy nagrodą.

d)       Ocena powinna być umotywowana, wskazywać zarówno na osiągnięcia jak też na sposoby przezwyciężania trudności.

e)       Ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, co, zrobił dobrze, a w czym się pomylił.

f)        Nauczyciel powinien wdrażać ucznia do obserwacji własnej pracy, jej efektów i dokonywania samooceny.

g)       Osiąganie dobrych wyników w szkole leży w interesie nauczyciela jak i ucznia. Dlatego ważna jest współpraca nauczyciela i ucznia w tym zakresie.

h)       Ocena szkolna winna mieć funkcję informacyjną i motywacyjną oraz wskazywać na osiągnięcia ucznia.

 

VI.    KRYTERIA OCENIANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH AKTYWNOŚCI

 

1.       Ocena z zajęć edukacyjnych powinna obejmować:

a)       umiejętności kluczowe (kompetencje);

b)       umiejętności przedmiotowe (wiedza);

c)       respektowanie ustalonych norm, zasad, reguł;

d)       wkład pracy, gotowość, zaangażowanie;

e)       funkcjonowanie ucznia jako człowieka;

f)        stosunek do podejmowania zadań.

 

 

Standardy wymagań w zakresie rozwoju intelektualnego:

- mówienie – słuchanie;

- czytanie;

- pisanie – wiedza o języku;

- umiejętności matematyczne

Standardy wymagań w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego:

- wyodrębnianie i opisywanie składników przyrody;

- współdziałanie i współpraca;

- odbiorcy i twórcy sztuki i techniki

Standardy wymagań w zakresie rozwoju fizycznego ucznia:

- dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka

 

 

2.       Ocena z zachowania powinna obejmować:

a)       funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

b)       respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

c)       wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności uczniów;

d)       stopień pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych,

e)       kulturę osobistą;

f)        stopień przestrzegania norm społecznych oraz obyczajowych

 

VII.   FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

a) formy pisemne:

- sprawdziany pisemne

- kartkówki

- testy

- pisemne zadania domowe

- przepisywanie

- pisanie z pamięci i ze słuchu

b) formy ustne

- odpowiedzi (dialog, opis, opowiadanie)

- recytacja

- czytanie

c) formy oceniające sprawność, umiejętności praktyczne i wysiłek ucznia

- ćwiczenia na wychowaniu fizycznym

- prace plastyczne

- praca na technice

- śpiew

- gra na instrumentach

- prowadzenie zeszytu

- aktywność na zajęciach

d) formy dodatkowe

- udział ucznia w konkursach i zawodach.

 

VIII.   SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 

Przedmiotem oceny są:

-      wiadomości

-      umiejętności

-      postawa - aktywność

 

1.       Uczeń oceniany będzie na bieżąco w czasie zajęć w trakcie wykonywania danego zadania lub po jego wykonaniu. Ocena ta wyrażana będzie opisem lub znakiem ikonograficznym, słowem, gestem, uśmiechem. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku można zastosować ocenianie opisowe z zachowaniem zasad elementów oceniania kształtującego.

Ocena wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie ustnej lub pisemnej powinna zawierać:

-      wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

-      odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

-      wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę.

Stosując ocenianie kształtujące należy informować uczniów o celach lekcji, kryteriach oceniania, udzielać wskazówek o mocnych i słabych stronach pracy oraz wdrażać do samooceny i oceny koleżeńskiej.

 

 

 Na ocenę kształtującą uczeń:

a)   pisze pracę pisemną z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jeden raz w ciągu roku szkolnego (ocena jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie ustnej lub pisemnej). Do sprawdzianu na ocenę kształtującą uczeń otrzymuje NaCoBeZu (na co będziemy zwracali uwagę) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

 

b)  ocena kształtująca stosowana podczas pisemnych form wypowiedzi: list, opis, zaproszenie, ogłoszenie;

 

c)   czytanie – nauczyciel dokonuje słownego lub pisemnego uzasadnienia;

 

d)  po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia;

 

e)   na ocenę kształtującą uczeń oceniany będzie podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, edukacji plastycznej i  muzycznej;

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, edukacji plastycznej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego.

.

Ocenianie sumujące wyrażone stopniem obejmuje:  

-          test kompetencji dla klas trzecich – wyrażony w stosunku procentowym;

-          sprawdzian końcowy dla klas pierwszych i drugich (diagnoza umiejętności szkolnych) – wyrażony w stosunku procentowym;

-          sprawdziany pisemne – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          kartkówki – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          testy – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          przepisywanie – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          pisanie z pamięci i ze słuchu – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          pisemne zadania domowe – z krótkim komentarzem pisemnym;

-          recytacja – z krótkim komentarzem słownym.

 

 

2.       Droga rozwoju dziecka, jego postępy rejestrowane będą w karcie bieżącej obserwacji ucznia, zwanej „kartą szkolnych osiągnięć ucznia” uwzględniającej wymagania programowe sfery rozwoju dziecka oraz poziomu osiągnięć.

 

Karty osiągnięć zawierają wykaz umiejętności podstawowych wynikających z programu nauczania danej klasy. Pozostałe umiejętności uzupełniają nauczyciele uwzględniając  indywidualne tempo rozwoju ucznia.

-      Po opracowaniu pewnej partii materiału programowego, wiadomości umiejętności ucznia sprawdzane będą w formie testów, sprawdzianów pisemnych, kartkówek, które będą wcześniej zapowiadane.

 

Przy czym przewidywane są :

-      prace pisemne w miesiącu obejmujące wiadomości i umiejętności z ortografii i gramatyki (z wyłączeniem klasy pierwszej w I okresie);

-      sprawdziany w okresie obejmujące wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej;

-     jeden sprawdzian końcowy obejmujący wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, który będzie zarazem diagnozą umiejętności szkolnych na poszczególnych poziomach. Wyniki będą zapisywane w Indywidualnej Karcie Rozwoju Ucznia.

-     Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej. Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom (prawnym opiekunom), a raporty umieszczane będą w dokumentacji szkoły.

 

3.       Braki pracy domowej ucznia będą odnotowywane uwagą pisemną nauczyciela, którą rodzic powinien podpisać jako potwierdzenie zaznajomienia się z jej treścią. Brak pracy domowej uczeń musi uzupełnić.

 

4.       Uczeń z trudnościami w nauce ma możliwość i obowiązek uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, aby uzupełnić zaległości i braki w wiadomościach
i umiejętnościach. Na zajęcia wyrównawcze kieruje ucznia nauczyciel. Nauczyciel może zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych wówczas, gdy uczeń uzupełni zaległości.

 

IX. JAWNOŚĆ OCEN

 

 

1.       Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów oraz  ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

- wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej edukacji   wczesnoszkolnej na odpowiednich poziomach edukacyjnych;

-   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

-   kryteriach oceniania zachowania.

 

2.       Każda ocena jest jawna, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

- Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia tak, aby uwzględniała   jego wkład pracy.

 

3.       Nauczyciel  na podstawie bezpośredniej obserwacji ucznia i bieżącej oceny w dowolnej formie (ustnie, pisemnie w zeszytach korespondencji z rodzicami) przekazuje informacje o postępach dziecka w zachowaniu i nauce.

 

4.       Sprawdziany pisemne będą oceniane przez nauczycieli i udostępniane do wiadomości uczniom w ciągu 7 dni.

 

5.       Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

 

6.       Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1)   na zebraniach ogólnych;

2)   w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

3)   podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

4)   prace może wypożyczyć  nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich  rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.

 

7.       Ocena wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie ustnej lub pisemnej powinna zawierać:

-      wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

-      odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

-      wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę.

 

X.  DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 

1.       Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom. Za specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, wykazujących trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych.

 

2.       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia, na podstawie tego orzeczenia.

 

3.       Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dla ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

 

4.       Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania  w przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

5.       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

6.       Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

7.       Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

XI.    PROMOCJA

 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

3. Ucznia klasy I – III można pozostawić postanowieniem Rady Pedagogicznej na drugi rok w tej samej klasie, gdy jego osiągnięcia edukacyjne oceniono negatywnie na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

4. Ocena  z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

 

KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY I – III GIMNAZJUM

 

WSTĘP:

 

Wprowadzenie w szkole oceniania wewnątrzszkolnego ma na celu:

 

1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

 

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej pracy;

 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

.

 

1.  Ocenianiu podlegają :

 

-        osiągnięcia edukacyjne ucznia;

-        zachowanie ucznia,

-        projekt edukacyjny w gimnazjum.

 

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

3.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

4.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

5.     Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w

Statucie szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

 

1)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)       promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

6.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

b)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

c)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
o której mowa w rozdziale II

d)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

e)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f)      ustalenie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;

g)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

h)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

 

7.     Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

8.     W  ocenianiu obowiązują zasady:

a)     Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych).

b)     Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco
i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

c)     Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

d)     Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

e)     Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

f)      Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji
 i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

I.                Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 

1.     Ustala się podział roku na dwa okresy.

2.     Pierwszy okres rozpoczyna się 1 września i kończy się w 3 piątek stycznia każdego roku szkolnego klasyfikacją śródroczną.

3.     Drugi okres rozpoczyna się w następny poniedziałek po 3 piątku stycznia każdego roku szkolnego i trwa do końca roku szkolnego.

4.     Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbywa się
w przedostatnim tygodniu pierwszego okresu.

5.     Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się w przedostatnim tygodniu nauki.

 

II.             Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1.     Rodzaje ocen szkolnych.

 

    W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

 

1)       bieżące;

2)       klasyfikacyjne:

 

a)     śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b)     końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

 

 

2.     Oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

3.     Wszelkie oceny ustala się w skali powyższej bez znaków (+) i (-).

4.     Zapis ocen cząstkowych w dzienniku jest cyfrowy.

5.     Oceny klasyfikacyjne śródroczna i  roczna w dzienniku i w arkuszu ocen muszą być odnotowane w pełnym brzmieniu.

 

6.     Dopuszcza się następujące skróty ocen:

celujący – cel.

bardzo dobry – bdb.

dobry – db.

dostateczny – dst.

dopuszczający – dop.

niedostateczny – ndst.

7.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania, a ocenę zachowania wychowawca klasy zgodnie z systemem oceniania zachowania.

8.     Oceny bieżące w dzienniku lekcyjnym powinny być opisane (np. prace klasowe, odpowiedzi).

9.     Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen z dziennika.

10.  Ocena śródroczna i roczna może być wystawiona z minimum trzech ocen cząstkowych danych zajęć edukacyjnych, z różnych form (zgodnie z ocenianiem nauczycielskim).

11.  Oceny w dzienniku są wpisywane systematycznie w ciągu całego półrocza.

12.  Ocena pozytywna śródroczna i roczna wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna, gdy jest wystawiona zgodnie z przewidzianymi procedurami.

13.  Ocenę do arkusza ocen wpisuje nauczyciel.

14.  Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen ale nie ma wpływu na promocję.

15.  Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie wlicza się do średniej ocen.

16.  Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły,
a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

17.  Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 91%          - stopień  bardzo dobry

90,99% - 71%        - stopień dobry

70,99% - 51%        - stopień dostateczny

50,99% - 31%        -  stopień dopuszczający

                         30,99% - 0%       - stopień niedostateczny  

 

III.          Skala i sposób formułowania śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania

 

1.     Ustala się następującą skalę ocen zachowania:

-        wzorowe

-        bardzo dobre

-        dobre

-        poprawne

-        nieodpowiednie

-        naganne

2.     Dopuszcza się następujące skróty ocen:

-        wzorowe – wz.

-        bardzo dobre – bdb.

-        dobre – db.

-        poprawne – pop.

-        nieodpowiednie - ndp

-        naganne – ng.

 

 

IV.          Zasady oceniania zachowania uczniów

 

1.     Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.     Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o:

 

a)   wywiązywaniu się ucznia z obowiązków,

b)  postępowaniu zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c)   dbałości o honor i tradycje szkoły,

d)  dbałości o piękno mowy ojczystej,

e)   dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

f)   godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią,

g)  okazywaniu szacunku innym osobom.

 

3.     Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając:

 

a)   punktację,

b)  samoocenę ucznia,

c)   opinię nauczycieli i pracowników szkoły,

d)  opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,

e)   uwagi odnotowane w dzienniku,

f)   frekwencję,

g)  spóźnienia ( uczniowi, który spóźnia się na lekcję więcej niż 15 minut odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym spóźnienie z ilością minut spóźnienia),

h)  udział i zaangażowanie ucznia gimnazjum w projekt edukacyjny.

 

4.     Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali punktowej:

-        powyżej 180 pkt.              – wzorowe

-        150 – 180 pkt.                   – bardzo dobre

-        120 – 149 pkt.                   - dobre

-        90 – 119 pkt.                     – poprawne

-        60 - 89 pkt.                       – nieodpowiednie

-        poniżej 60 pkt.                  – naganne

 

5.     Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 

a)   oceny z zajęć edukacyjnych,

b)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyjątkiem rozdział X punkt 8 ( promocja ucznia).

 

6.     Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, gdy jest wystawiona zgodnie z przewidzianymi procedurami. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

7.     Każdy uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu wychowawczego z ponumerowanymi stronami, do którego zapisane są informacje o działalności szkoły i zachowania ucznia. Zeszyt wychowawczy zawiera:

 

a)   usprawiedliwienia nieobecności,

b)  informacje dla rodzica,

c)   tabelę punktów dodatnich,

d)  kryteria oceny z zachowania na podstawie punktów.

 

8.     Wpisu do zeszytu wychowawczego dokonuje wychowawca lub inny pracownik szkoły ( np. dyrektor, pedagog lub inny nauczyciel ) – punkty dodatnie.

9.     Punkty ujemne są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym klasy.

10.  W szkole dokonuje się oceniania zachowania na podstawie punktów. Punktowy system oceniania polega na tym, że uczeń rozpoczynając dany rok szkolny i II okres otrzymuje 120 punktów ( dolna granica oceny dobrej ).

11.  Ocena z zachowania – zgodnie z przyjętą punktacją i uzyskaną przez ucznia sumą punktów może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

12.  Na koniec pierwszego okresu i na koniec zajęć edukacyjnych są sumowane przez wychowawcę klasy, który wystawia ocenę klasyfikacyjną.

13.  Określa się następujący system punktowania określający zachowanie
z w poszczególnych sytuacjach:

 

Lp.

Punkty dodatnie

Liczba punktów

Częstotliwość oceny

1.

Solidne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego

 ( UGS)

5

Na zakończenie okresu/ roku szkolnego

2.

Solidna praca na rzecz klasy, grupy wychowawczej, na rzecz szkoły

( dekoracje, renowacja sprzętu, pomocy naukowych, gazetki itp. )

5

Za każdą pracę

 

3.

Udział, pomoc w organizacji imprez szkolnych (apel, akademie, uroczystości, spotkania )

5- pomoc

10-udział

Za każda imprezę, apel

 

4.

Aktywne uczestniczenie w pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacjach szkolnych

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

5.

Uczestniczenie w kołach zainteresowań  szkolnych, międzyszkolnych

5

Na koniec okresu/ roku szkolnego

6.

Praca w organizacjach charytatywnych i innych, pomoc na rzecz ludzi

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

7.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych

2

Po konkursie, zawodach *

8.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach międzyszkolnych

5

Po konkursie, zawodach *

9.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach regionalnych

10

Po konkursie, zawodach *

10.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach wojewódzkich

15

Po konkursie, zawodach *

11.

95-100% frekwencji na zajęciach

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

12.

Wysoka kultura osobista w szkole i poza szkoła

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

13.

Praca w samorządzie klasowym

Praca w samorządzie szkolnym

5

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

15.

Dbanie o kulturę słowa, przeciwstawianie się przejawom wulgarności

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

16.

Za udział w Mistrzostwach Polski

20

Za każdy udział

17.

Uczniowie przyznają kolegom uzasadnione punkty za życzliwość, koleżeństwo

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

 

* bierze się pod uwagę punkty za ostatni etap

 

 

Lp.

Punkty ujemne

Liczba punktów

Częstotliwość oceny

1.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (max 5h)

-3

Za każda godzinę

2.

Spóźnianie się na zajęcia lekcyjne

-1

Za każde spóźnienie

3.

Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia

-5

Za każdy incydent

4.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, wychowawcy

-5

Za każdy incydent

5.

Nie wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasowego

-3

Za każdy incydent

6.

Brak zeszytu wychowawczego

-1

Za każdy brak zeszytu

7.

Próba fałszowania dokumentów (zwolnienia, usprawiedliwienia, legitymacje, itd. )

-20

Za każdy incydent

8.

 Naganne zachowanie na apeli, uroczystości szkolnej

-5

Za każdy incydent

9.

Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela, pracownika szkoły

-10

Za każdy incydent

10.

Ubliżanie, używanie wulgarnego słownictwa

-10

Za każdy incydent

11.

Palenie papierosów

-15

Za każdy incydent

12.

Picie alkoholu

-20

Za każdy incydent

13.

Udział w bójkach

-10

Za każdy incydent

14.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych

-10

Za każdy incydent

15.

Kłamstwo

-5 –10

Za każdy incydent

16.

Kradzież, wyłudzenie pieniędzy

-20

Za każdy incydent

17.

Wandalizm ( poniesienie kosztów naprawy szkody materialnej )

-10

Za każdy incydent

18.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, na lekcji, w sekretariacie, stołówce itp.

-5

Za każdy incydent

19.

Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki, pracowni przedmiotowej.

–10 –wycieczki

-5 – pracowni

Za każdy incydent

20.

Zaśmiecanie otoczenia

-5

Za każdy incydent

 

14.  Uczeń, który otrzymał w I okresie ocenę naganną lub nieodpowiednią nie może mieć na koniec roku oceny wzorowej ani bardzo dobrej.

15.  Zgromadzenie przez ucznia powyżej 30 punktów ujemnych w ciągu okresu powoduje utratę przez niego szans na otrzymanie oceny wzorowej.

16.  Zgromadzenie przez ucznia powyżej 50 punktów ujemnych w ciągu okresu powoduje utratę przez niego szans na otrzymanie oceny bardzo dobrej.

17.  Każdy z nauczycieli wyraża swoja opinię o zachowaniu ucznia informując wychowawcę klasy o zaistniałej pozytywnej lub negatywnej sytuacji ( wpis do zeszytu uwag, w dzienniku lekcyjnym bądź w zeszycie wychowawczym ucznia ).

18.  O zamiarze wystawienia oceny nieodpowiedniej i nagannej wychowawca musi 

  poinformować rodzica (prawnego opiekuna) pisemnie na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

19.  Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia oceny nieodpowiedniej
i nagannej.

20.  Za złamanie regulaminu odpowiada uczeń winny, w przypadku nie wykrycia sprawcy nie można stosować tzw. „odpowiedzialności zbiorowej”.

21.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

22.  Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

23.  Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  do 2 dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24.  Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

25.  Za uczestnictwo w projekcie edukacyjnym uczeń gimnazjum otrzymuje oceny:

wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.

Ocena ta jest brana pod uwagę przy ustalaniu rocznej oceny z zachowania, jako jeden
z elementów.

 

Oceny za uczestnictwo w projekcie edukacyjnego w gimnazjum:

 

-wzorowa- podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczył
w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji,

 

-bardzo dobra-podczas realizacji projektu uczeń pełnił aktywną rolę, wspomagając członków zespołu,

 

- dobrą- podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu,

 

- poprawną- podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń wypełniał swoje obowiązki, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole,

 

- nieodpowiednią- podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego,

 

- naganną- podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna, lub uczeń nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego.

 

V.             Terminy i formy informowania ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 

1.     Przed śródrocznym i rocznym  zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego ocenach:

 

a)       w przypadku oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel wychowawca jest zobowiązany poinformować w formie pisemnej rodziców w terminie co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (podczas spotkania z rodzicami lub listem poleconym w przypadku gdy rodzic nie zgłosi się do szkoły),

b)      w przypadku pozostałych ocen w terminie co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

2.     Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest wystawić klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną w dzienniku szkolnym na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

3.     Po zaproponowaniu oceny przez nauczyciela uczeń ma prawo do jej poprawy zgodnie z ocenianiem nauczycielskim.

 

VI.          Tryb ustalania oceny śródrocznej i rocznej

1.     Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń zostaje zapoznany z propozycjami ocen śródrocznej i rocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

2.     W czasie ostatniego miesiąca uczeń ma możliwość poprawienia ocen zgodnie
z ocenianiem nauczycielskim.

3.     Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ustala uczniowi ocenę śródroczną lub roczną. Ocena ta może być ustalona, gdy uczeń posiada co najmniej trzy oceny cząstkowe z danych zajęć edukacyjnych.

4.     Na zebraniu klasyfikacyjnym oceny śródroczne lub roczne zostają zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu.

5.     Uczeń zwolniony z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych lub informatyki może zostać sklasyfikowany, gdy okres zwolnienia na to pozwala ( czas zwolnienia nie przekracza 51% ilości godzin przeznaczonych na ten przedmiot)

 

VII.       Tryb odwoływania się od ustalonych ocen śródrocznych i rocznych
i forma sprawdzania zasadności odwołania

 

1.       Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

2.       Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie    2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.       Dyrektor szkoły decyduje o zasadności zastrzeżeń.

 

4.       W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)       w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

c)       roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

d)      z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

5.       Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 4, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem i nie może przekroczyć 5 dni od momentu zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) zastrzeżeń trybu ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.

 

6.       W skład komisji wchodzą:

a)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

1)       dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)       dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

1)       dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)       wychowawca klasy,

3)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

4)       pedagog,

5)       psycholog,

6)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)       przedstawiciel rady rodziców.

7.       Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

8.       Ustalona przez komisję  śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9.       Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń spełnia wymogi kwalifikujące go do tego egzaminu.

10.    Protokół z przeprowadzonego sprawdzianu jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

11.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12.    Przepisy zawarte w punktach 1 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest już ostateczna.

 

VIII.     Tryb i forma egzaminów poprawkowych

 

1.     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

2.     Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.

 

3.     Uczeń lub jego rodzic składa podanie o egzamin poprawkowy do dyrektora szkoły nie później niż do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.

 

4.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki,
zajęć komputerowych informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

5.     Pytania, ćwiczenia, zadania praktyczne egzaminacyjne proponuje nauczyciel egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.

 

6.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

7.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

8.     W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

9.     Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

10.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

 

12.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z wyjątkiem punktu 14.

 

13.  Rada Pedagogiczna, po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

14.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

15.  W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

IX.          Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych

 

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodzica Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

 

3.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)   realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

c)   uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się również oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

 

4.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego gdzie egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

5.     Egzamin klasyfikacyjny dla pozostałych uczniów przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

6.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

 

a)       dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicem liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 

7.     W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

8.     Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

10.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że, została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

11.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (gdy uczeń otrzymał 1 lub 2 oceny niedostateczne – zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów poprawkowych) lub gdy ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

 

12.  Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie w przypadku, gdy ten uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych.

 

X.             Promocja ucznia

 

1.     Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

2.     Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia z jedną oceną roczną niedostateczną
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (po przeprowadzonym wcześniej egzaminie poprawkowym), ale nie w klasie programowo najwyższej.

 

3.     Uczeń promowany z jedną oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych umiejętnościach
i wiadomościach oraz poddać się ocenie z tych umiejętności i wiadomości w I okresie klasy programowo wyższej. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z tych zajęć edukacyjnych. Ocena ta może być podstawą do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej z tych zajęć edukacyjnych. 

 

4.     Uczeń, który został zwolniony z zajęć obowiązkowych na świadectwie i w arkuszu ocen ma zapis „zwolniony”.

 

5.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

 

6.     Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE.

 

7.     Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

8.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi lub trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

9.     Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Dyrektora Szkoły lub Kuratora Oświaty.

 

XI.          Jawność ocen

 

1.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców o:

a)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania,

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)   warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

e)   warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego w gimnazjum.

 

 

2.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

 

3.     Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

 

4.     Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

    

5.     Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

 

6.     Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 

              a) na zebraniach ogólnych;

              b) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

              c) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

              d)  prace może wypożyczyć  nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich

                  rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica

                  zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.

 

 

7.     Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

 

8.     Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

 

9.     Jedna  ocena w okresie  z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia  z każdego przedmiotu uzasadniana jest pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące cztery elementy:

a)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

 

b)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

 

c)     przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

 

d)     wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien  pracować dalej.

 

10.  W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 9. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

12.  Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w  wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,  udostępniania prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi.

 

XII.       Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia

 

1.     Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom z zastrzeżeniem ust. 2 .

 

2.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

3.     Opinia lub orzeczenie na podstawie, której nauczyciel dokonuje dostosowania wymagań, w każdym etapie nauczania musi być aktualna.

 

 

4.     Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na  zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 

5.     Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 4 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo  „ zwolniona”.

 

6.     Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 4 jest obowiązany być obecny na lekcji.

 

7.     Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej
i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

8.     Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są jednakowe u wszystkich nauczycieli danych zajęć edukacyjnych, kryteria ustalone w ramach oceniania nauczycielskiego.

 

XIII.     Sposoby pomiaru wiadomości i umiejętności

 

1.     W Zespole Szkól istnieją następujące sposoby pomiaru:

 

a)       odpowiedź ustna,

b)      obserwacja,

c)       doświadczenia,

d)      zadania klasowe,

e)       praca w grupach,

f)       testy,

g)      dyktando,

h)      pisanie z pamięci,

i)        prace domowe pisemne (długoterminowe i krótkoterminowe)

j)        prace plastyczne i techniczne,

k)      odtwarzanie utworów muzycznych,

l)        ćwiczenia fizyczne i testy sprawnościowe

m)    gry zespołowe

n)      prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji

o)     twórcze rozwiązywanie problemów.

 

 

2.     Nauczyciel wykorzystuje różnorodne sposoby pomiaru wiadomości i umiejętności, ustalając hierarchię poszczególnych ocen, aby uczeń miał możliwość wykazania się.

 

3.     Prace klasowe są poprzedzone powtórzeniem omówionego materiału.

 

4.     Ustala się jedną pracę klasową w ciągu dnia, ale nie więcej niż trzy w tygodniu.

 

5.     O planowanych pracach klasowych, sprawdzianach nauczyciel informuje uczniów na dwa tygodnie wcześniej, określając jednocześnie zakres tematyczny, termin odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

6.     Ustala się kartkówki 15-20 minutowe – nie zapowiedziane z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.

 

7.     Wymienione wyżej prace kontrolne nauczyciel poprawia, ocenia i podaje uczniom informację w ciągu dwóch tygodni od daty pisania pracy. Jeśli uczeń jest nieobecny podczas pracy kontrolnej w dzienniku lekcyjnym nauczyciel zaznacza nb.

 

8.     W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku można zastosować ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia w ocenie opisowej kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniwi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

 

9.     Sprawdzian i kartkówka są jednymi z najważniejszych elementów wpływających na ocenę śródroczną i roczną ucznia. Sprawdzian jest podsumowaniem wiadomości
i umiejętności ucznia z danego działu, kartkówka to forma kontroli systematyczności przygotowania ucznia do zajęć. Obie prace pisemne mają decydujący wpływ na uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej ustalanej przez nauczyciela przedmiotu.

.

a)   prace pisemne powinny być poprawione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni,

b)   oceny powinny być podane do wiadomości ucznia,

c)   sprawdziany są omawiane i szczegółowo analizowane na lekcji, nauczyciel podaje kryteria przydzielania punktów i ustalania poszczególnych ocen,

d)   rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych ucznia podczas wywiadówek lub konsultacji przedmiotowych,

e)   praca pisemna na prośbę rodzica wyrażoną na piśmie może być udostępniona
w skserowanej formie,

 

10.  Pisemne prace klasowe nauczyciel przechowuje corocznie do końca roku szkolnego czyli do 31 sierpnia.

 

11.  Uczeń może poprawić ocenę na warunkach i w terminie określonym przez nauczyciela.

 

12.  Poprawa oceny z pisemnej pracy klasowej odbywa się tylko raz.

 

13.  Obie oceny – pierwotna i poprawiona odnotowane są w dzienniku lekcyjnym.

 

14.  Uczeń może za zgodą nauczyciela uczącego raz w okresie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (w przypadku przyczyn losowych więcej razy). Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją, w innym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie do lekcji w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.”

15.  Za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać ocenę- bardzo dobry, jeśli trafnie rozwiąże problem lub zadanie złożone, plus za krótkie formy wypowiedzi dotyczące nowych treści dydaktycznych.

 

16.  W ramach badań edukacyjnych w klasach IV-V SP i I-II PG odbywają się testy diagnostyczne a w klasie VI SP próbny sprawdzian  oraz w III PG próbny egzamin gimnazjalny.

 

17.  Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.

 

18.  Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

 

XIV.    Ogólne kryteria oceny ucznia z zajęć edukacyjnych

 

 Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się   według skali:

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)     posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

b)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

c)     osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)     sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

b)     poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem,

b)     nauczania w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia,

c)     rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)     ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki.

 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

b)  nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarny

stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 

XV.       Zasady bezpieczeństwa uczniów

 

1.     Zespół Szkół opracowuje tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny pracy, w szczególności:

a)   równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b)  różnorodność zajęć w danym dniu.

 

2.     Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia:

a)   w trakcie trwania zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie przebywają
w wyznaczonych pomieszczeniach pod opieką nauczyciela,

b)  w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku:

-        sala gimnastyczna

-        pracownia informatyczna

-        pracownia chemiczna

-        pracownia fizyczna

      nauczyciele zobowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminem

     pracowni,

c)   nauczyciele, wychowawcy kontrolują obecność ucznia na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,

d)  na korytarzach i klatkach schodowych w szkole obowiązuje ruch prawostronny,

 

3.     W czasie przerw między lekcjami wszyscy uczniowie opuszczają sale lekcyjne.

 

4.     W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu pełnią nauczyciele zgodnie
z ustalonym regulaminem i harmonogramem dyżurów.

 

5.     Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie kompleksu sportowego odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia z grupą uczniów.

 

6.     Za ład i porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

7.     W Zespole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie
z planem powinni przebywać na terenie szkoły.

 

8.     Uczeń może opuścić szkołę w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych
w przypadku:

a)       prośby rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonej na piśmie, decyzję
o zwolnieniu podejmuje wychowawca klasy, wpisując jednocześnie uczniowi usprawiedliwioną nieobecność, w przypadku nieobecności wychowawcy decyzję
o zwolnieniu podejmuje pedagog szkolny, dyrektor bądź wicedyrektor,

b)      odwołania zajęć przez dyrektora po uprzednim powiadomieniu uczniów z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,

c)       w innych przypadkach losowych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
z rodzicem.

 

9.     Nauczyciel, wychowawca, pedagog rozpoczyna swój pobyt w szkole na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych lub wychowawczych.

 

10.  W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia odbywają się z zastępującym nauczycielem, wychowawcą w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

11.  Harmonogram zastępstw sporządza dyrektor lub wicedyrektorzy, w szczególnym przypadku wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 

12.  W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz
w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

 

13.  W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu ucznia, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

 

14.  Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu;
w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszami powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany przez nauczycieli przed każdymi zajęciami.

 

XVI.    Informowanie ucznia i jego rodziców o postępach w nauce i

ocenach klasyfikacyjnych

 

1.       Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły ustala harmonogram spotkań
z rodzicami.

 

2.       W trakcie spotkań z rodzicami rodzice indywidualnie zostają zapoznani z ocenami bieżącymi swojego dziecka; mogą również porozmawiać z nauczycielem konkretnego przedmiotu, pełniącego w tym czasie dyżur w pokoju nauczycielskim.

 

3.       Nauczyciel nie później niż 14 dni od daty przeprowadzenia (odliczając dni świąteczne, ferie i nieobecności nauczyciela lub ucznia) daje do wglądu uczniowi sprawdzoną
i ocenioną pracę pisemną, a na jego prośbę motywuje ocenę. Takie samo prawo przysługuje rodzicowi lub prawnemu opiekunowi ucznia.

 

4.       O proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych uczeń dowiaduje się od nauczyciela w czasie lekcji. Nauczyciel proponowaną ocenę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

5.       W zeszytach wychowawczych rodzice na bieżąco mogą śledzić zdobyte przez dziecko punkty z zachowania.

 

6.       O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice i uczniowie informowani są:

 

a)     na miesiąc przed zebraniem rady klasyfikacyjnej w przypadku oceny niedostatecznej,

b)     co najmniej 7 dni przed zebraniem rady klasyfikacyjnej w przypadku pozostałych ocen.

 

7.       O proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych, rodzic dowiaduje się od wychowawcy na jeden z poniższych sposobów:

 

a)     na zebraniach z rodzicami,

b)     w czasie indywidualnego kontaktu rodzica z wychowawcą,

c)     po informacji telefonicznej,

d)     listem poleconym w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem, o ile jest to możliwe rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem informację
o zagrożeniu wystawienia oceny niedostatecznej swojemu dziecku.

 

8.       Ocena zaproponowana uczniowi w terminie określonym w punkcie 6 może ulec zmianie na korzyść lub niekorzyść ucznia w przypadku zaistnienia okoliczności do jej podwyższenia lub obniżenia.

 

 

                    

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||