zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Program wychowawczy

 Szkolny Program Wychowawczy

Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu

na rok szkolny 2015/2016

 

"Wychowanie ucznia potrafiącego świadomie dokonać

trafnych wyborów życiowych”

  

I.               WSTĘP

 

Wychowanie stanowi integralną i nierozłączną część nauczania. Jest to proces rozciągnięty na wszystkie etapy kształcenia.

Celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” uczniów. Należy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Działanie wychowawcze winno doprowadzić do dojrzałej osobowości ucznia (na różnych etapach rozwoju).

            Rzeczywistość i wielowariantowość dróg dochodzenia do złożonych celów wychowawczych, daje szerokie pole do indywidualnych działań Rad Pedagogicznych, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów oraz istniejące zasoby szkoły.

            Dzięki osiągnięciom współczesnej nauki – zwrócenie uwagi na podmiotowość nauczyciela i ucznia – możemy kształtować osobowość wychowanka w taki sposób, aby łatwiej mu było żyć i funkcjonować we współczesnym świecie.

            Program wychowawczy szkoły pozostaje w ścisłym związku z programami poszczególnych klas, łączy je wspólnym, wypracowanym przez pedagogów celem, przewija się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, a także tematykę godzin wychowawczych, lekcje religii, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne. Program wychowawczy szkoły powinien przybierać wszystkie formy: warsztatów, dyskusji, scenek rodzajowych, gier dramatycznych, treningów umiejętności, zajęć ponadprogramowych, samodzielnych zadań uczniów, a także zadań grupowych.

Szkolny program wychowawczy uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Szkolny program nauczania, program profilaktyczny oraz szkolny program wychowawczy powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego nauczyciela.

 

II.            PODSTAWA PRAWNA

 

1.        Konstytucja R.P. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

2.        Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, poprawka Dz.U. z 2000 r. Nr 2, poz. 11)

3.        Europejska Konwencja Praw Człowieka

4.        Ustawa o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2006 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

5.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 56 poz. 357,  z późniejszymi zmianami)

6.        Program profilaktyki prorodzinnej państwa.

7.        Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami)

8.        Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 51 poz. 458                             z późniejszymi zmianami)

9.        Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

10.     Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17)

11.     Konkordat między Rzeczypospolitą Polską  a Stolicą Apostolską

12.     Rozporządzenie MENiS z dn. 20.08.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U.    z 2010 r. nr 156, poz.1046)

13.    Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.08.2015r Poz.1249 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,   edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

 

III.          CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Szkoła, wspierając rodziców w ich zadaniach wychowawczych, dąży do realizacji następujących celów wychowawczych:

·     Wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka sześcioletniego

·     Aktywizowanie dziecka niepełnosprawnego do uczestnictwa w środowisku rówieśniczym i życiu szkoły

·     Przygotowanie do odpowiedzialnego podejmowania zadań we współczesnym społeczeństwie i państwie,

·     Kształtowanie postawy respektującej i przestrzegającej normy społeczne i szkolnych

·     Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu własnej drogi życiowej, poprzez poznawanie i dbanie o własne zainteresowania, zdolności, talenty, możliwości i sięganie po wiedzę z książek

·     Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawności, odmienności, innych  kultur, cywilizacji, obyczajów, poglądów i religii,

·     Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

·     Przygotowanie do samodzielnego wyboru dalszej drogi kształcenia się i zawodu,

 

IV.   ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.

 

·     Dbanie o psychofizyczny rozwój uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych

·     Zapewnianie poczucia bezpieczeństwo uczniom oraz objęcie wzmożoną opieką dzieci sześcioletnich

·     Zaszczepienie postaw pozytywnego postępowania, umiejętnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz dokonywania właściwego wyboru.

·     Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie

·     Kształtowanie postaw aprobowanych społecznie

·     Wdrażanie uczniów do przestrzegania Praw Człowieka i Dziecka

·     Integracja działań wychowawczych różnych środowisk.

·     Kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej, odpowiedzialnej, kulturalnej, szacunku względem innych i siebie,

·     Kształtowanie potrzeby rozwijania swoich talentów i mocnych stron w celu aktywnego współuczestniczenia w życiu szkoły i w środowisku lokalnym

·     Kształtowanie potrzeby samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez czytanie książek, udziale w konkursach i olimpiadach.

·     Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych bez względu na możliwości intelektualne, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne, status materialny, wyznanie itp.

·     Angażowanie rodziców i uczniów w życie szkoły

·     Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród uczniów.

·     Nauka odpowiedzialnego korzystania z telefonu, komputera i Internetu, zapobieganie zjawiskom cyberprzemocy.

·     Nauka dbania o swoje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, w trakcie korzystania ze środków transportu oraz uczestniczenia w ruchu drogowym.

·     Kształtowanie świadomości ekonomicznej,

·      Rozwijanie umiejętności planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów.

 

V.             ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO

·     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz objęcie opieką dziecka sześcioletniego i stworzenie warunków do jego adaptacji w szkole

·     Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej zorganizowanej i doraźnej

·     Zapoznanie z Prawami Człowieka i Dziecka oraz kształtowanie umiejętności przestrzegania tych praw.

·     Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

·     Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów.

·     Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz ze względu na pochodzenie społeczne i status materialny itp.

·     Inspirowanie do rozbudzania aktywności poznawczej i motywowanie do dalszej pracy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych

·     Wykorzystywanie aktywności sportowej w profilaktyce zachowań negatywnych,

·     Prowadzenie działań diagnozujących sytuację społeczną i ekonomiczno bytową uczniów.

·     Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły.

·     Kształtowanie świadomości ekonomicznej uczniów,

.

VI.   STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - KULTURALNYM

 

Uroczystość

Zadanie wychowawcze

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

•Godne zachowanie podczas uroczystości, odświętny ubiór.

•Poczucie przynależności do wspólnoty społeczności szkolnej i klasowej.

•Identyfikacja z wymogami szkolnymi.

Wrzesień

 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum

•Budowanie więzi wewnątrzszkolnej.

•Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej.

•Umacnianie poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie umiejętności bezpiecznej zabawy

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

•Umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej i pracownikami szkoły.

•Pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły.

•Ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka.

•Spotkanie z nauczycielami emerytowanymi kształtowanie poczucia szacunku dla osób w podeszłym wieku.

Październik

 

Święto Niepodległości

•Budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej.

•Zrozumienie znaczenia wolności, niepodległości dla narodu polskiego.

•Wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych.

Listopad

 

Andrzejkowy wieczór wróżb

•Pielęgnowanie obrzędów i zwyczajów ludowych.

•Ukazanie różnych form zabawy i rozrywki.

Listopad

 

Mikołajki

•Popularyzacja zabaw na wesoło.

•Poznanie wiadomości na temat tradycji Mikołajek.

Grudzień

 

Wspólne spotkania wigilijne

•Umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

•Rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania.

•Godne zachowanie się podczas uroczystości.

•Odświętny ubiór ,odnoszenie się z przyjaźnią, postawa przebaczania.

Grudzień

Zabawa karnawałowa

 

•Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych przez uczniów i rodziców.

•Nabywanie umiejętności organizowania wspólnej zabawy.

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka

•Pielęgnowanie szacunku dla osób starszych

•Umacnianie więzi rodzinnych.

•Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych.

Styczeń

 

 

 

Walentynki

•Sprawianie radości innym poprzez miłe upominki i gesty.

Luty

 

Pierwszy Dzień Wiosny

•Rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowania ich przebiegu

•Integracja klasy, społeczności szkolnej

•Ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki

•Podkreślenie wagi poszanowania przyrody

Marzec

 

Świąteczne spotkania  wielkanocne.

•Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych.

•Umacnianie więzi koleżeńskich.

•Rozwijanie talentów plastycznych.

Kwiecień

 

 

Rocznica Konstytucji Trzeciego Maja

·                Uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju, narodu.

•Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych.

 

 

           Maj

 

 •Kształcenie postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.

 

Dzień Matki, Dzień Ojca

•Umacnianie uczucia miłości dziecka do rodziców.

•Nabywanie umiejętności przygotowania spotkania towarzyskiego.

•Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas wykonywania dekoracji i upominków.

Maj

 

Dzień Dziecka

•Uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach

•Przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ.

•Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom.

Czerwiec

 

 

 

 

Pożegnanie absolwentów klas VI     i III gimnazjum

•Wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego             w  gronie rówieśników.

•Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

•Prezentowanie swoich umiejętności i zdolności wokalno-artystycznych.

Czerwiec

Dzień Sportu   

•Rozwijanie aktywności ruchowej.

•Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

•Utrwalanie zasady fair play podczas zawodów.

Czerwiec

Inne uroczystości według potrzeb zespołu klasowego, grup etnicznych i wyznaniowych

       -poznawanie i pielęgnowanie wartości kulturowych i religijnych wyznawanych przez daną grupę

Według potrzeb

 

 

 ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

I  ETAP EDUKACYJNY (KLASY I-III szkoły podst.)

Hasło przewodnie: ”Przyjazny początek”

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY I

Cel wychowawczy :  Uczeń potrafi zachować się w grupie rówieśniczej. Uczy się poprzez zabawę i rozwijanie swoich zdolności.  Dba  o swoje bezpieczeństwo.

 

 Cel operacyjny

Zadania

1. Czujemy się dobrze i bezpiecznie w grupie rówieśniczej.

 

 

2.Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju i adaptacji w szkole dziecka sześcioletniego

 

 

 

1. Współtworzymy normy zachowań w grupie i je respektujemy.

2.Rozmawiamy na tematy dotyczące naszego bezpieczeństwa w szkole oraz uczymy bezpiecznie poruszać się po ulicach.

3.Pomagamy słabszym, niepełnosprawnym – organizujemy pomoc koleżeńską.

4.Wspólnie spędzamy czas (pasowanie na ucznia, na czytelnika, wyjazdy i imprezy klasowe)

5.Uświadamianie dzieciom istoty zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia.

3.  Czujemy  się dumni  ze swojej narodowości, szanujemy i cenimy wartości przynależności regionalnej.

1.Poznajemy symbole narodowe (flaga, godło, hymn)

2.Uczestniczymy w świętach państwowych

3.Poprzez wycieczki poznajemy naszą „małą Ojczyznę”

4. Dbamy o środowisko przyrodnicze i je szanujemy

1. Troszczymy się o rośliny w klasie .

2.Dbamy o estetykę najbliższego otoczenia

3. Pomagamy  zwierzętom w czasie zimy.

5.Świat zawodów bez tajemnic

1.Poznajemy pracę  wybranych zawodów

2.Kształtujemy właściwe postawy wobec pracy ludzkiej

                                   Efekty wychowawcze :

 • uczeń sześcioletni prawidłowo adaptuje się w środowisku szkolnym

 • uczeń czuje się bezpiecznie w grupie rówieśniczej,

 • uczeń współtworzy normy zachowań w grupie rówieśniczej,

 • uczeń respektuje przyjęte zachowania w grupie rówieśniczej.

 • uczeń potrafi zaakceptować słabszych i niepełnosprawnych

 • uczeń poznaje symbole narodowe i czynnie uczestniczy w obchodach ważnych świąt narodowych  i rocznic historycznych.

 • uczeń potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.

 • uczeń nabywa właściwe postawy

 • uczeń poznaje bibliotekę szkolną i zostaje pasowany na czytelnika

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II

Cel wychowawczy :  Uczeń potrafi wartościować zachowania innych ludzi. Bierze udział w zabawach i konkursach, które mogą wykazać jego zdolności. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 

Cel operacyjny

Zadania

1.Kształtujemy i rozwijamy nawyki właściwego zachowania, zapobiegamy sytuacjom zagrożenia życia i zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Opracowujemy regulaminy klasowe dotyczące dobrego zachowania

2.Uczymy się rozwiązywać nasze konflikty bez przemocy

3.Poznajemy prawidłowe zasady zachowania się w instytucjach użyteczności publicznej

4.Wyrabiamy nawyki przestrzegania codziennej higieny osobistej, właściwego odżywiania

5.Uczymy się umiejętnie planować harmonogram dnia, preferujemy aktywne formy wypoczynku.

6. Potrafimy stosować formy grzecznościowe, składać życzenia i zachować się w sposób odpowiedni do danej sytuacji.

7. Pomagamy kolegom słabszym na lekcjach i poza nimi.

8. Bierzemy czynny udział w konkursach, korzystamy z biblioteki aby rozwijać swoje zdolności

9. Potrafimy bezpiecznie poruszać się po ulicach, przestrzegamy przepisy ruchu drogowego

2. Jesteśmy odpowiedzialni za stan  najbliższego środowiska.

 

 

1.Zdobywamy podstawowe wiadomości na temat środowiska przyrodniczego.

2.Jesteśmy odpowiedzialni za czystość naszego środowiska.

3.Kształtujemy przyjazny i życzliwy stosunek do zwierząt.

3.Rozwijamy zainteresowania historią kraju i regionu.  

1.Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły, miejscowości, regionu i kraju

2.Bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych, poznajemy legendy związane z historią kraju i najbliższej okolicy.

4.Świat zawodów bez tajemnic

1.Poznajemy pracę wybranych zawodów

2.Kształtujemy właściwe postawy wobec pracy ludzkiej

Efekty wychowawcze :

 • uczeń zna świat wartości, Prawa Dziecka i Człowieka

 • uczeń potrafi odróżnić dobro od zła oraz wartościować zachowania innych

 • uczeń staje się wrażliwy na potrzeby ludzi niepełnosprawnych, na piękno ( przyrody, literatury, plastyki, muzyki )

 • uczeń bierze udział w konkursach i zabawach, w których może wykazać się zdolnościami

 • uczeń potrafi korzystać z biblioteki szkolnej, samodzielnie wypożycza książki

 • uczeń zna podstawy i normy dobrego zachowania,

 • zna zasady bezpieczeństwa na drogach oraz podczas zabaw w szkole.

 • uczeń poznaje swój region i utożsamia się z historią swego narodu oraz szanuje jego tradycje i kultur

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY III

 

 Cel wychowawczy : Uczeń potrafi komunikować się z rówieśnikami  i    dorosłymi. Potrafi  określić jakiego rodzaju zdolności posiada. Jest świadomy niebezpieczeństw, które mogą go spotkać w czasie drogi do i ze szkoły.

 

Cel operacyjny

Zadania

1. Uczymy się żyć w środowisku demokratycznym.

 

 

 .

1. Potrafimy wypowiadać własne zdanie, wyrażać swoje uczucia

2. Potrafimy wysłuchać opinii innych i w razie potrzeby zaakceptować ją. Potrafimy opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i talentach.

3.Chętnie uczestniczymy w zajęciach i konkursach w bibliotece.

4. Nabywamy umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania.

5. Potrafimy konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty.

 2. Jesteśmy świadomi, że rodzina, środowisko, region i ojczyzna stanowią wartość w życiu i mamy wobec nich obowiązek.

 

1.Znamy zwyczaje, obyczaje i właściwe zachowania w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

2.Obchodzimy święta regionalne i narodowe oraz uczcimy ważne rocznice zdarzeń z historii Ojczyzny

3.Szanujemy symbole naszej ojczyzny

4.Przygotowujemy uroczystości dla członków rodziny z okazji ich świąt

3.Kształtujemy postawy zdrowotne i proekologiczne                          

 

 

                       

1. Wiemy, jak właściwie zachować się w stosunku do osób niepełnosprawnych, odmiennej religii, kultury oraz do zwierząt i otaczającej przyrody

2.Zbieramy baterie i makulaturę chroniąc środowisko

3.Wykorzystujemy zdobyte wiadomości w praktyce (sadzimy kwiaty, dbamy o drzewka)

4.Mamy wykształcone właściwe nawyki higieniczne i zdrowego odżywiania, dbamy o własny wygląd

4.Świat zawodów bez tajemnic

1.Poznajemy pracę wybranych zawodów

2.Kształtujemy właściwe postawy wobec pracy ludzkiej

Efekty wychowawcze :

 • uczeń potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić sądy, poglądy i oczekiwania akceptując poglądy i przekonania innych

 • uczeń dba o swoje bezpieczeństwo, potrafi prawidłowo poruszać się po ulicach przestrzega przepisów drogowych.

 • uczeń potrafi się posługiwać komunikatami “ ja”,

 • uczeń zna zasady aktywnego słuchania,

 • uczeń potrafi jasno formułować wypowiedzi

 • uczeń regularnie wypożycza książki i czynnie bierze udział w konkursach i zajęciach w bibliotece

 • uczeń szanuje kulturę i tradycje własnego narodu oraz innych narodów

 

 

II ETAP EDUKACYJNY ( KLASY IV-VI szkoły podst.)

Hasło przewodnie: „ Zmieniając się dorastamy”

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY IV

 

Cel wychowawczy : Uczeń rozumie pojęcia: norma, prawo, powinność, tolerancja i godność. Potrafi świadomie prezentować swoje zainteresowania. Zna przepisy ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie poruszać się po ulicach.

 

Cel operacyjny

Zadania

1.Poznajemy Prawa Człowieka i Dziecka oraz obowiązki –ucznia, dziecka, syna, córki

 

1.Znamy swoje prawa i powinności.

2.Odpowiednio odnosimy się do swoich obowiązków, przestrzegamy norm obowiązujących ucznia

3. Uczeń potrafi zwrócić się do rodziców o pomoc i odpowiednio się do nich odnosi.

2.Potrafimy mówić o tym, co czujemy i rozumiemy uczucia innych

1.Staramy się używać komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych

2.Poznajemy „mowę ciała” i staramy się właściwie ją odczytać

3. Uczymy się zachowań asertywnych.

4.Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania i pasje.

5. Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabsze strony.

3. Jesteśmy tolerancyjni, staramy się szanować i rozumieć tych, którzy są „inni”

1..Szanujemy godność swoją i innych.

2. Odnosimy się przyjaźnie do osób niepełnosprawnych, chorych, odrzuconych, o innych wyznaniach i  kulturze

4.Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne

.

1.Rozumiemy troskę o środowisko przyrodnicze, dbamy o rośliny w szkole

2.Bierzemy czynny udział w akcjach i konkursach promujących troskę o środowisko naturalne(np. zbieranie baterii)

3. Wyrabiamy nawyki zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia.

5Kształtujemy swoją świadomość ekonomiczną,

1.Na co stać naszych rodziców

2.Oszczędzanie posiadanych zasobów finansowych

Efekty wychowawcze :

 • uczeń zna i rozumie normy i zasady prawidłowego zachowania się w szkole i poza szkołą,

 • uczeń potrafi odróżnić dobro od zła,

 • uczeń zna  Prawa  Człowieka i Dziecka

 • uczeń potrafi okazać tolerancje wobec niepełnosprawności, odmienności rasowej, kulturowej, etnicznej, regionalnej i religijnej

 • uczeń aktywnie korzysta z biblioteki i bierze udział w organizowanych zajęciach i konkursach

 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je przestrzegać.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V

 

Cel wychowawczy : Uczeń potrafi okazać szacunek wobec siebie i innych, dba o przestrzeganie Praw Człowieka. Potrafi rozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach innych ludzi. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

.

Cel operacyjny

Zadania

1.Analizujemy  swoje zachowanie w różnych sytuacjach i potrafimy zauważyć jego niewłaściwe przejawy.

 

1Potrafimy radzić  sobie z trudnymi sytuacjami oraz pomagać osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, chorym, odrzuconym

2.Potrafimy dostrzec konsekwencje nieodpowiedniego zachowania

3. Sięgamy po literaturę fachową z wybranej dziedziny.

 

2.Potrafimy przeciwstawić się agresji i niewłaściwym zachowaniom– umiemy powiedzieć –NIE-

 

1.Umiemy powiedzieć –nie-w różnych sytuacjach.

2.Akceptujemy postawy nie zagrażające życiu i zdrowiu naszemu ani innych ludzi

3. Propagujemy zdrowy, bezpieczny i aktywny tryb życia

4.Potrafimy żyć bez nałogów, aktywnie uczestniczymy w akcjach profilaktycznych

3.Umiemy żyć w grupie, rozumiemy wartości i problemy z tym związane

 

1.Umiemy rozwiązywać problemy w  konstruktywny sposób, korzystamy z pomocy dorosłych

2. Jesteśmy wrażliwi na krzywdę, przemoc i odważnie stajemy po stronie słabszych, niepełnosprawnych.

3.Uczeń zna techniki komunikowania się.

4. Czujemy  się członkami naszego regionu i   wspólnej Europy.

1. .Bierzemy    udział w imprezach szkolnych poświęconych obchodom regionalnym i  Dni Europejskich.

5.Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne

 

1.Bierzemy udział w dniach akcyjnych związanych z tematyką

2. Wyrabiamy nawyki zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia.

6.Kształtujemy  swoją świadomość ekonomiczną,

1.Uczę się planować swoje wydatki

2.W jaki sposób zarabia się pieniądze

                               Efekty wychowawcze :

 • uczeń umie rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zalety i wady, poznaje swoje uzdolnienia

 • świadomie dba o swoje bezpieczeństwo na drogach oraz w kontaktach koleżeńskich.

 • uczeń potrafi umiejętnie funkcjonować w grupie, rozumie wartości i problemy z tym związane, stosuje Prawa Dziecka i Człowieka

 • uczeń charakteryzuje się postawą obywatelską, szanuje tradycje i kulturę swojego narodu oraz innych narodów.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY VI

 

Cel wychowawczy :Uczeń jest przygotowany do zmiany środowiska szkolnego i lokalnego. Zna swoje mocne strony i ma sprecyzowane zainteresowania. Jest świadomy zagrożeń wynikających z lekkomyślnego zachowania w ruchu drogowym, oraz wynikających z zachowań społecznie nieakceptowanych

 

 

 

Cel operacyjny

Zadania

1.Staramy się zaplanować swoją dalszą edukację i przyszłość

 

 

 

 

1.Potrafimy wyznaczyć sobie cele krótko i długoterminowe

2.Potrafimy wyznaczyć plan działania i termin jego realizacji

3.Potrafimy  ocenić swoje możliwości . Znamy moje mocne strony        i uzdolnienia i je rozwijamy  

4.Rozumiemy co jest dla nas ważne  

5.Rozumiemy wartość pracy i jej znaczenie dla człowieka.

 

2.Umiemy się uczyć i przygotowujemy do testu kompetencji

 

1. Promujemy aktywne postawy w procesie uczenia.

2Wykorzystujemy skuteczne metody uczenia się

3.Potrafimy radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym.      4.Potrafimy rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez korzystanie z literatury

5.Przygotowujemy się do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia

3Kształtujemy postawy prozdrowotne i proekologiczne

1. Wyrabiamy nawyki zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia.

2.Nabywamy przekonania o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka ze środowiskiem

3.Bierzemy udział w dniach akcyjnych związanych z ekologią

4. Kształtujemy  swoją świadomość ekonomiczną,

1.Dlaczego warto oszczędzać

2.Ile i co można kupić za pieniądze (miesięczne dochody)

 

Efekty wychowawcze :

 • uczeń jest przygotowany do dalszej nauki,

 • ma sprecyzowane zainteresowania i zna swoje mocne strony

 • uczeń dba o swoje bezpieczeństwo i zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z nieodpowiedzialnych zabaw.

 • uczeń potrafi rozwijać swoje zainteresowania poprzez sięganie do literatury

 

III ETAP EDUKACYJNY (KLASY I-III GIMNAZJUM) 

Hasło przewodnie: „Uczymy się aktywnie żyć w tolerancyjnym i demokratycznym społeczeństwie” 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY  I

 

Cel wychowawczy: Uczeń potrafi oceniać sytuacje zagrażającą jego życiu i zdrowiu, dba o swoje bezpieczeństwo.  Dąży do  poznania swoich zainteresowań i pasji.

  

Cel operacyjny

Zadania

1.Dbamy o swój wszechstronny rozwój oraz budowanie więzi w całej społeczności szkolnej

1. Kształtowanie umiejętności pomagania innym w szczególności osobom niepełnosprawnym i chorym

2. Umiejętność przeciwstawiania się agresji zarówno słownej jak i fizycznej

3.Pielęgnowanie ducha koleżeństwa

4. Dbanie o poznanie swoich mocnych stron i talentów

5.Rozwijanie własnych uzdolnień i umiejętności autoprezentacji.

6.Kształtowanie umiejętności korzystania z literatury w celu zdobywania wiedzy i jako formę spędzania czasu wolnego

2.Znamy zasady dotyczące zdrowego stylu życia

1 Omawianie szkodliwości wszelkiego rodzaju uzależnień dla rozwoju zdrowia psychicznego i fizycznego

2.Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się zagrożeniom, szczególnie w sytuacji presji rówieśniczej i społecznej

3.Promowanie aktywności fizycznej

4.Udział w akcjach, konkursach i zawodach promujących przeciwdziałanie uzależnieniom

5.Wykształcenie umiejętności prawidłowego korzystania z z komputera i Internetu.

3. .Kształtujemy  swoją świadomość ekonomiczną,

1. Ekonomia na co dzień-gospodarowanie pieniędzmi

 

4.Znamy Prawa Dziecka i Człowieka, prawa i obowiązki ucznia

1. Zapoznanie z Prawami Dziecka i Człowieka.

2. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w szkole.

 

                                         

                  Efekty  wychowawcze:

 

•           uczeń potrafi określać swoje zainteresowania, wyznaczać swoje  mocne strony.

•           dba o swoje bezpieczeństwo, nie eksperymentuje z używkami potrafi odmawiać w sytuacji presji rówieśniczej.

•           szanuje indywidualność i różnorodność otoczenia, jest tolerancyjny wobec ludzi niepełnosprawnych, chorych, odrzuconych oraz o innych przekonaniach i wyznaniach

•           zna zasady wzajemnego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie.

•           potrafi korzystać z biblioteki i poszukuje w książkach informacji o swoich zainteresowaniach i czytanie traktuje, jako formę spędzania czasu wolnego.

 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY  KLASY II

  

Cel wychowawczy: Uczeń potrafi dostrzegać potrzeby własne i innych   ludzi, zachowywać się asertywnie. Dba o swoje bezpieczeństwo, potrafi odmawiać w sytuacji presji rówieśniczej. Zna swoje zainteresowania i dąży do ich rozwijania

 

 

Cele operacyjne

Zadania

1.Rozumiemy potrzeby innych ludzi, ich zdolności i predyspozycji . Szacunek dla ludzi wykonujących różne zawody

1.Poznanie typów i charakterystyki osobowości człowieka ( jak otoczenie reaguje na moją osobowość)

2.Wdrażanie do przyjacielskiego działania  i współpracy osób różniących się pod jakimiś względami (zwrócenie szczególnej uwagi na włączanie w życie klasy uczniów odrzuconych, niepełnosprawnych)

3. Określenie typów osobowości i predyspozycji zawodowych .

4.Korzystanie ze środków masowego przekazu w tym literatury w kierowaniu swoim samorozwojem.

2.Potrafimy komunikować się z innymi

1.Trening umiejętności interpersonalnych.

2.Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów (zwrócenie uwagi na umiejętności mediacyjne).

3.Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.

3.Dbamy o swoje zdrowie

1.Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat szkodliwości używek

2.Nauka asertywnej odmowy.

3.Aktywny udział w propagowaniu życia bez używek( festyny, konkursy, spektakle, akcje )

4. Wyrabianie nawyku samodzielnego dbania o zdrowie psychofizyczne.

4.Kształtujemy  swoją świadomość ekonomiczną,

Ekonomia na co dzień: zdobywanie środków pieniężnych i ich odpowiedzialne wydawanie

                          

Efekty  wychowawcze:

 

•           uczeń potrafi wyznaczać i szanować granice swoje i drugiego człowieka, potrafi zachowywać się asertywnie.

•           dba o swoje bezpieczeństwo, nie eksperymentuje z używkami potrafi odmawiać w sytuacji presji rówieśniczej.

•           szanuje indywidualność i różnorodność otoczenia, jest tolerancyjny wobec ludzi niepełnosprawnych, chorych, odrzuconych oraz o innych przekonaniach i wyznaniach

•           zna zasady dotyczące komunikacji interpersonalnej.

•           potrafi korzystać z biblioteki i poszukuje w książkach informacji o swoich zainteresowaniach i czytanie traktuje, jako formę spędzania czasu wolnego.

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY  KLASY III

 

Cel wychowawczy: Uczeń potrafi świadomie uczestniczyć w życiu  społecznym, przygotowuje się do aktywnego  życia publicznego, Dba o swoje bezpieczeństwo.

                                 Uczeń aktywnie rozwija swoje zainteresowania i dąży do osiągnięcia sukcesu   

 

Cele operacyjne

Zadania

1.Jesteśmy przygotowani do ważnych decyzji życiowych

 1.Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i posiadanych zdolności.

2.Udzielanie pomocy w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu.

4. Świadome decydowanie o rodzaju czytanej literatury zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

5.Ćwiczenie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych źródeł informacji.

 

2.Poznajemy rolę i znaczenie rodziny w życiu człowieka.

1.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje (świadome macierzyństwo, ojcostwo)

2.Pomoc w rozumieniu i radzeniu sobie z emocjonalnymi problemami wieku dorastania

3.Potrafimy radzić sobie we współczesnym świecie

 

 

 

 

 

1.Wdrażanie do odpowiedzialności za swoje czyny, słowa, zobowiązania.

2.Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie

3.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach ( bez wspierania się środkami uzależniającymi)

4.Kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, znajdowanie swego miejsca we współczesnym świecie zgodnie z Prawami Dziecka i Człowieka

 

4.Umiemy bezpiecznie zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwstawiamy się patologii w życiu

1.Uświadomienie wpływu środków psychoaktywnych

na życie człowieka

2.Odpowiedzialność za swoje i innych decyzje dotyczące sięgania po używki

 

5.Kształtujemy swoją świadomość ekonomiczną,

1.Ekonomi na co dzień: zdobywanie środków pieniężnych i ich odpowiedzialne wydawanie

Efekty  wychowawcze:

 

·       uczeń bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej z wykorzystywaniem posiadanych umiejętności i kompetencji.

 • jest przygotowany do pełnienia ról społecznych, potrafi dokonać autoprezentacji.

 • potrafi budować trwałe i głębokie relacje z innymi ludźmi bez względu na ich niepełnosprawność, narodowość, rasę, wyznanie, szanuje kulturę i tradycje własnego narodu i innych.

 • jest przygotowany do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów.

 • uczeń jest przygotowany do wyrażania własnych postaw, potrafi świadomie wartościować docierające do niego informacje.

 • dba o swoje zdrowie świadomie odrzuca eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, potrafi odmówić w sytuacji presji rówieśniczej.

 • uczeń potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej.

 • uczeń z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawny potrafi zaplanować dalsze kształcenie edukacyjne.

 • uczeń docenia wartość literatury, jako nośnika informacji na temat człowieka.

 

VII. EWALUACJA:

 

 

       Na podstawie informacji od wychowawców o realizacji programu wychowawczego w roku szkolnym 2015/2016 dokonana zostanie ewaluacja realizacji zamierzonych celów. Ewaluacja będzie wynikiem analizy obserwacji wychowawców, pedagogów i psychologa, rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami oraz podsumowaniem ankiet przeprowadzanych w trakcie roku szkolnego.

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||