ZASADY REKRUTACJI 2013-2014

ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU
w roku szkolnym 2013/2014

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (§ 23 pkt 2, 3 i 5 ) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (DZ.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
• Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. oraz Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014
• Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Miasta Brzeg na rok szkolny 2013-2014

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzegu przyjmuje się:

• Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
• Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum (po uprzednim zaparafowaniu podań przez dyrektora szkoły obwodowej ucznia)
• Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gminy

Terminarz rekrutacji do gimnazjum:

1. Składanie podań o przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem (po uprzednim zaparafowaniu podań przez dyrektora szkoły obwodowej ucznia)
4 marca – 5 kwietnia 2013 r.
2. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do klas sportowych 11 kwietnia – 30 kwietnia 2013 roku
3. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz pozostałej wymaganej dokumentacji 28 czerwca – 3 lipca 2013r. do godz. 15.00

4. Prace komisji ds. rekrutacji 3 lipca – 4 lipca 2013 r.
5. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 5 lipca 2013 r. do godz.15.00

6. Termin dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu oraz kandydaci do oddziałów sportowych 26 sierpnia do 29 sierpnia 2013 r.
7. Termin ostatecznego ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 30 sierpnia 2013 r.

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej

Dodatkowo do oddziału sportowego:
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
• pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na kształcenie w oddziałach sportowych

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły!

Zasady tworzenia klas pierwszych

Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, w składzie:
mgr Anna Malawska
mgr Sebastian Pluta
mgr Barbara Wąsiel
mgr Anna Krokosz
mgr Jacek Krzciuk
mgr Zbigniew Marzec

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę uczniów w danej klasie, uwzględniając:
• wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
• wynik sprawdzianu po klasie szóstej
• opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• ocenę z zachowania (spoza obwodu nie przyjmuje się uczniów z naganną oceną zachowania)
oraz przy rekrutacji do oddziałów sportowych:
• zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uprawiania sportu
• wyniki testu sprawności fizycznej

Komisja uwzględnia również:

liczbę uczniów w oddziałach:

• sportowych o profilu piłki nożnej – maksimum 24 chłopców
• sportowych o profilu softballu – maksimum 24 dziewczynki
• ogólnodostępnych – odpowiednią liczbę dziewcząt i chłopców – maksimum 30 uczniów

zaawansowanie w nauce języka niemieckiego: na poziomie III.1 lub poziomie III.0

Tryb odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej:

• od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej można odwołać się do dyrektora szkoły
w terminie 14 dni
• dyrektor powinien w przeciągu 2 tygodni udzielić zainteresowanym odpowiedzi

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Mikołajki to czas przepełniony radością, uśmiechem i świąteczną atmosferą. Budynek Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu szóstego grudnia został przystrojony licznymi lampkami, bombkami i innymi dekoracjami. Nie lada atrakcją okazał się przygotowany specjalnie na tę okazję mikołajkowy turniej softball’a, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Przez prawie cały dzień można było obserwować zmagania zarówno młodych, jak i doświadczonych zawodniczek. Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się doskonale. Na zwycięzców czekały puchary i dyplomy, które po turnieju wręczył pan Dariusz Ilów. Każda zawodniczka została również poczęstowana pizzą. W kategorii szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy 6a, a wśród dziewcząt z gimnazjum nie miały sobie równych uczennice klasy 3a. Nagrody dla uczestniczek turnieju ufundowali Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, pizzeria Prima oraz MKS „Szóstka” Brzeg. Turniej mikołajkowy okazał się wspaniałym pomysłem.

Sabina Wcisło, Agnieszka Nowakowska
Warsztaty dziennikarskie, opiekun D. Wyrzykowska

Od ZS1ZOS
Od ZS1ZOS
Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe