/layout/smodbip2/images/zero.png" width="250" height="100" alt="bip.gov.pl" />
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrekcja

Dyrektor : mgr Anna Krokosz

Wicedyrektor : mgr Ewa Stefanowicz

Wicedyrektor : mgr Dorota Wyrzykowska

Wicedyrektor : mgr Dariusz Ilów


Kompetencje dyrektora szkoły

 • Sprawuje nadzór wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
 • Kształtuje twórczą atmosferę, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
 • Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
  Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
  pracownikom szkoły.
 • Występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  dla nauczycieli oraz innych pracowników.
 • Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki.
 • Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
  statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
  form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 • Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 • Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły.
 • Zatrudnia i zwalnia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły, określa ich zakres obowiązków.
 • Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
 • Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 • Powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków, tworząc to stanowisko, jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.
 • Tworzy inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
 • Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

Kompetencje wicedyrektora szkoły

 • Sprawuje nadzór zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych.
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 • Organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.
 • Kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.
 •  Wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy szkoły.
 • Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jego obowiązki i uprawnienia, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty
  w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej.
 • Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkamizawodowymi oraz innymi instytucjami.Opublikował: Adam Oleszko
Publikacja dnia: 04.10.2016
Podpisał: Adam Oleszko
Dokument z dnia: 18.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 263